118605. lajstromszámú szabadalom • Olajozó kanna

Megjelent 1938. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI %IRÓSÁ0 SZABADALMI LEIRAS 118605. SZÁM. V/e/l. OSZTÁLY. — K. 13597. ALAPSZÁM. Olajozó kanna. K. Kiss Jenő műegyetemi hallgató, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi augusztus hó 22-ike. A találmány olajozókanna, mely arány­lag nagymennyiségű olaj felvétele dacára kis helyen fér el, használaton kívül az olajtartány légmentesen elzárható és így 5 híg olaj használatára különösen alkalmas, továbbá használati helyzetben az olaj igen bőségesen nyomható ki az olajozóból, úgyhogy az olaj úgyszólván kifecsfoendez­hető. Mindezen tulajdonságai a találmány 10 szerinti lolajozót különösen hadicélokra, a fegyverek olajozására teszik alkalmassá, azonban természetesen bármely olajozási célra, pl. gépek olajozására is igen alkal­mas. 15 A találmány szerinti olajozó egypélda­képpeni kivitöli ailakja a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben és 2. ábráján fölülnézetben van feltün­tetve. A 20 3. ábra az olajat kifolyató cső részben metszett oldalnézete és a 4. ábra felülnézete. Az 5. ábra az olajozó keresztmetszete a 2. ábra K—K vonala szerint. 25 A hasábalakú (a) olajtartány mind­egyik oldalán két (g) nyomólencse van, ami annak kezelését megkönnyíti. A (d) kifolyató cső a tartány keskeny (h) lap­ján forgatható úgy, hogy használaton kí-30 vül az 1. és 2. ábrán feltüntetett hely­zetbe forgatható, melyben a (h) lap ter­jedelméből nem áll ki és így az olajozó a (g) fülnél fogva a ruha egyik gombjára vagy egy horogra akasztható és könnyen 35 hordozható. Használatkor a (d) cső a 2. ábra szerinti helyzeitből kb. 180 fokkal el­forgatható úgy, hogy a cső a tartányból kinyúlik és így az olajozó kényelmesen használható. A (d) cső egy (i) toldatba van erősítve, melynek kúpalakú (c) vége (3. ábra) az (a) tartányra erősített (b) gyűrű megfelelő kúpalakú furatába van becsiszolva. A (c) kúp alul zárt ós csak oldalt van (j) hasítéka, melyen az olaj átfolyva a (d) csőbe juthat. A (b) gyű- 45 rűbe szintén van egy (k) hasít ék, mely úgy van elhelyezve, hogy ha a (d) csövet használati helyzetébe forgatjuk, akkor a (j) hasíték a (k) hasítékot fedi és így az olaj az (a) tartányból e két hasítékon át- 50> Myva a (d) csőbe jutfhat, ellenben a cső­nek használaton kívüli helyzetében a (j) hasíték a (b) gyűrű telt részére fekszik és így az olaj nem juthat ehhez a hasitok­hoz. A (c) kúpnak (1) pereme van, mely 5& az (e) csavaranyával a (b) gyűrűhöz szo­rítható és ezáltal a (c) kúp kellő erősen a (b) gyűrű furatába nyomható, ezzel az olajozó légmentes elzárását hozzuk létre. Természetes, hogy a (d) cső forgatása cél- 60 jából az (e) anyát mindenkor kissé meg kell lazítani. Az (a) tartány (h) lapján mindkét vé­gén nyitott (f) hüvely van megerősítve, melynek célja az, hogy a (d) cső haszná- 65 latonkívüli helyzetében e hüvely oldalá­hoz támaszkodjék, azonkívül benne egy kis romgy vagy egyéb tisztítóeszköz tart­ható. Az olajozó megtöltése céljából az (e) 70 anyát a (b) gyűrűről teljesen lecsavarjuk, mire a (d) cső az (i) toldattal együtt a (b) gyűrűből kiemelhető és ezzel a (b) gyűrű nyílása szabaddá válik.

Next

/
Thumbnails
Contents