118602. lajstromszámú szabadalom • Vasúti magánalj

Megjelent 1988. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIBÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSXö SZABADALMI LEÍRÁS 118603. SZÁM. V/a/l. OSZTÁLY. — M. 10034. ALAPSZÁM. Vasúti magánalj. hercegfalvi Herczeg-h Ernő, oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi március hó 31-ike. A találmány öntöttvasból készült vas­úti magánalj, melynek a sínt az aljon rögzítő hevedere van. Az ily vasúti magánaljakon a sín rög-5 zítésére való hevedert eddig hegesztéssel erősítették meg. A hevedert ugyanis szívós anyagból, célszerűen folytvasból kell készíteni, mert a hevederrel a sínt az aljon azzal rögzítik, hogy a heveder 10 végeit a sínnek az aljra való helyezése után a sín talpának felülső oldalára rá­hajlítják. A heveder tehát nem önthető az aljjal egydarabból. Eddig vagy egyet­len U-alakban hajlított hevedert alkal-15 maztak, melyet a síntámaszra helyezve, azzal hegesztés útján kötöttek össze, vagy pedig a támaszra a sín talpától jobbra és balra külön hevedereket he­gesztettek, melyeknek két felfelé álló 20 szára a síntámasszal együtt U-kereszt­metszetű vályút képeztek. A sínt a vá­lyúba helyezve a hevederek felálló végeit a sín talpára lehajlították. Ennek a szerkezetnek hátránya, hogy 35 a hevedernek a magánaljra való hegesz­tése körülményes munka, a szerkezetet megdrágítja, azonkívül a hegesztési he­lyek különös gondossággal készítendők, ha azt kívánjuk, hogy a folytonos ütés-80 szerű igénybevételeknek jól álljanak ellent. E hátrányok kiküszöbölése végett a találmány értelmében a folytvasból ké­szült hevedert a síntámasz öntése előtt 85 úgy helyezzük a formába, hogy az abba öntött vas a heveder egy részét körül­veszi, hogy az öntvény megdermedése után a heveder abban rögzítve van úgy, hogy az az öntvénnyel együtt egydarabot képez. A hevedernek az öntvényből ki- 40 álló részét a sín rögzítése végett annak talpára hajlítjuk. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajz mutatja. Az 1. ábra a magánalj hosszmetszete. 45 2. ábra annak keresztmetszete, míg a 3. ábra felülnézet. A magánalj oly alul nyitott, üreges öntvény, melynek hosszúkás (1) gerenda­alakú része a sínt hordozó (2) támasszal 50 egyetlen darabból van. A (2) síntámasz és az (1) aljrész közös fala az átmenet helyén (3) vályút alkot, mely egyrészt a szilárdság fokozására, másrészt arra való, hogy az öntvény falában az átmenet he- 55 lyén hirtelen keresztmetszetváltozások ne legyenek és az öntvény falának mé­rete, a lehetőség szerint, mindenütt egyen­lő nagy legyen. Az öntés előtt a formá­nak abban a részében, mely a (2) sín- 60 támasz felső (4) falrészének felel meg, elhelyezzük az (5) hevedert, mely folyt­vasból, pl. kovácsvasból van. Az előzően' célszerűen U-alakúra hajlított hevedert a formában úgy helyezzük el, hogy az 65 abba áramló folyékony vasnak a (4) falat képező tömege a heveder (6) gerincét minden oldalról körülfogja. Ezzel elérjük azt, hogy az öntvény megdermedése után a heveder a síntámasz (4) falának belse- 70 jében van, ezzel összeheged, úgyhogy a (2) támasszal egydarabot képez, míg (7) szárai abból kiállanak. Hogy az öntvényt könnyebbé tegyük, annak falában célszerűen "(8, 9) kivágá- 75 sokat alkalmazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents