118584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kallózástállóan festhető műrostok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 118584. SZÁM. IV/f. (I/h.) OSZTÁLY. — F. 7864. ALAPSZÁM. Eljárás kallózástállóan festhető műrostok előállítására. I. G. Farlbeniiidustrie Aktieng-esellschaftcég- Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1936. évi november hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi november hó 29-ike. Bármifajta, gyapjúhoz hozzákeverendő, műrostok alkalmazásánál, főképpen olyan áruk esetében, amelyeknél különle­ges hordás- és gyártásállóságot kívá-5 nunk meg, mint pl. erős tallózásnak alá­vetett posztók, pl. egyenruhaposztók, fér­fiszövetek és hasonlók esetén, a műrostok festési tulajdonságai eddig nagy nehéz­ségeket okoztak, mivel a szokásos műros-10 tok festéskori viselkedése erősen eltér a gyapjúrostok tulajdonságaitól. Különö­sen abban az esetben, ha az anyag való­disági tulajdonságaival szemben támasz­tunk igényeket, volt eddig szükséges a két 15 rostfajtának különálló színezési módsze­rekkel való megfestése, vagy pedig bizo­nyos más festési módszereknél az a hát­rány jelentkezett, hogy a festékfürdőket nem lehetett teljesen kimeríteni, azaz 20 festékanyagveszteség lépett fel. , A legkülönbözőbb javaslatokat tették ugyan már műrostoknak N-tartalmú ve­gyületek,; mint pl. fehérje vegyületek vagy savanyú festékanyagokkal reagálni 25 képes N-tartalmú vegyületek adagolása útjáni kezelésre vagy ilyeneknek a mű­rostokba való bekebelezésére; Bebizo­nyult azonban, hogy ilyen rostok vagy csak gyengén festhetők, mindenekelőtt 30 gyengébben, mint a gyapjú, amellyel együtt festjük azokat, vagy pedig, hogy ezek, a szokásos gyapjúfestőmódszerek alkalmazása esetén a nagyobb hőfokon történő festés vagy főképpen a kallózás 35 művelete alatt a felvett festékanyagot is­mét a velük együtt festett gyapjúnak ad­ják le. Ez az utóbbi jelenség különösen akkor lép fel könnyen, ha a rostokat csak utólag kezeljük nitrogénvegyületekkel. A találmány oly eljárás, amely mű- 48 rostokból és gyapjúból kevert szövedék­nek egyetlen fürdőben való egyenletes és kallózástálló festését teszi lehetővé. Ez az eljárás lényegileg abból áll, hogy egy­részt az ú. n. metakrómfestékek típusához 45 tartozó festékeket alkalmazunk a festés­hez, azaz oly festékeket, amelyeket egyet­len fürdőben a metakrómpác (ammo­niumbikromát) alkalmazása mellett egy­időben lehet festeni és krómozni, és más- 50 részt, hogy a műrostot, előállítása folya­mán oly vegyületek jelenlétében hagyjuk keletkezni, amelyek a fentemlített fajtájú festékanyagokkal semleges fürdőben, a krómpác jelenlétében, savadalék nélkül 55 főzéstálló vegyületeket alkothatnak. Az ilyen vegyületeket vagy a fonóoldathoz adhatjuk, vagy pedig azokat a fonóoldat vagy a rostok előállítása közben keletkez­tethetjük. 60 A találmány szerinti eljárás céljára olyan nitrogén tartalmú bázisok bizo­nyultak alkalmasaknak, amelyek egy­részt hoszabb szénláncú paraffinmaradé­kot, másrészt egy alifás poliamin jnara- 65 dékát tartalmazzák, vagy magukban vagy pedig több ilyen anyaggal keverve, esetleg alifás poliaminokkal keverve, amelyeket tudvalevően ammóniának vagy aminoknak halogénszénhidrogónekre, mint 70 pl. diklóretánra, diklórhidrinre, stb. tör­ténő behatása útján kapunk. Ha műrostként viszkózát választunk, úgy előnyösen oly viszkózaselymet alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents