118566. lajstromszámú szabadalom • Szekrényalakú háztartási eszköz

MAGYAR SIRÁLY! #£M|| SZABADALMI RTflfaífl SZABADALMI LEÍRÁS 118566. SZÁM. XVIII/a. OSZTÁLY. — S. 16795. ALAPSZÁM. Szekrényalakú háztartási eszköz. Österreichische Siemens-Schuckert-Werke, Wien. A bejelentés napja 1937. évi március hó 8-ika. Ausztriai elsőbbsége 1936. éri március hó 9-ike. A találmány szekrényalakú háztartási eszköz, melynek pléhből készült elülső oldalfala osztás nélkül megy át a szek­rény elülső lábaiba. Ha az ilyen készülé-5 kéknél a szekrény elülső falát az oldal­falakkal egydarabból készítjük, akkor a pléhtest nehezen állítható elő és a terje­delmes munkadarab zománcozása is ne­hézségeket okoz. Ha viszont az elülső 10 falat az oldalsó falaktól réssel választjuk el, akkor ezeket a réseket a kész szek­rényeken, az elülső éleken végigmenő, szögvas keresztmetszetű lécekkel kell le­fedni. 15 A találmány értelmében a szekrény elülső falát hátrafelé nyúló szárnyakkal készítjük, mely szárnyak széleit a tulaj­donképeni oldalfaltól rés különíti el. Cél­szerű, ha ezek a rések közvetlenül az 20 elülső lábak mögött vannak elhelyezve és azok sima, célszerűen rugalmas lécek­kel fedhetők le. A rajz a találmány egyik példakénti kiviteli alakját villamos takaréktűzhely 25 esetére mutatja, mégpedig az 1. ábra távlati képben, a 2. ábra keresztmetszetben. Az elülső (a) oldalfal osztás nélkül megy át az (f) lábakba és két hátrafelé hajlí-JO tott (c) szárnya van, melyek szintén osz­tás nélkül csatlakoznak az (f) lábak ol­dalsó részéhez. A szárnyakat a tulajdon­képeni (b) oldalfalaktól függőleges rések különítik el, melyek közvetlenül az elülső 16 lábak mögött fekszenek és melyeket (d) - I : i ... i i 1 I i : 1. í í lécek fednek le. A léceket a résekre U-keresztmetszetű (e) belső támaszok alkal­mazásával szorítjuk. Minden egyes (b) oldalfalnak hátsó oldalán szintén (g) szár­nya van és ezekkel csatlakozik a (h) hátsó 40 falhoz. Ezek a (g) szárnyak ugyanolyan alakban is kiképezhetők, mint az elülső oldalak (c) szárnyai. A (g) szárnyakat a (h) hátsó fal szegélyével átlapolja. A (b) és (h) pléheket a rajzban fel nem tűnte- 45 tett vízszintes belső falakkal foghatjuk össze, (a) és (b) falak a (d) fedőlécek alatt a rajzban feltüntetett módtól eltérő tet­szőleges más módon is összeköthetők. Viszont a (b) oldalfalak és a (h) hátsó fal 50 kötései felett ugyanolyan fedőléceket al­kalmazhatunk, mint amelyeket a rajz­ban (d)-nél tüntettünk fel. A találmány nemcsak villamos tűz­helyeknél, hanem bármely más háztar- 55 tási készüléknél is célszerűen alkalmaz­ható. Szabadalmi igények: 1. Szekrényalakú háztartási eszköz, kü- 60 lönösen villamos tűzhely, melyre jel­lemző, hogy annak elülső fala (a) osz­tás nélkül megy át az elülső lábakba, melyek az elülső falra eső terhet köz­vetlenül a padozatra viszik át és amely 65 elülső falnak az oldalfal síkjába nyúló és az elülső lábba osztás nélkül át­menő szárnyai (c) vannak, melyeket !*;i ' ; : \ i

Next

/
Thumbnails
Contents