118534. lajstromszámú szabadalom • Eljárás háztetők tűzbiztos és légvédelmi átalakítására

MAGYAR KIRÍLYI SZABADAIMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118534. SZÁM. VIJT/b. OSZTÁLY. — K. 14032. ALAPSZÁM. Eljárás háztetők tűzbiztos és légvédelmi átalakítására. Dr. Katona Fülöp építészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi július hó 28-ika. A gyújtóbombák elleni védelem szük­ségessé teszi különösen a fontosabb épüle­tek tetőzeteinek légvédelmi célokból való átalakítását, ö Ezt a célt szolgálja a találmányi eljá­rás is, melynek egyik foganatosítási módja a mellékelt rajz 1. és 2. ábráiban, a tető keresztmetszetében látható. Az 1. ábra a tető eredeti állapotát, a 10 2. ábra pedig a találmányi eljárással átalakított tetőt mutatja. Az eljárás alapelve szerint a régi tető­szerkezetből eltávolítandók mindazon fa­alkatrészek, melyek a padlásburkolathoz 15 közel fekszenek és a tető átalakítása után a burkolaton szétpukkanó bombától tüzet fognának. El kell tehát távolítani a kötő­gerendát és az erre támaszkodó oszlopo­kat és dúcokat, a tetőzúgokat pedig a 20 padlástól tűzfallal kell elkülöníteni. Az eltávolított szerkezeti alkatrészeket vas­sal pótoljuk a következő módon. Az (1) kötőgerendát a (2) helyen elfű­részeljük és a megmaradó részhez, annak 25 mindkét oldalára, a (3) „U"-vasakat erő­sítjük a (4) csavarokkal. Azonkívül el­fűrészeljük az (5) oszlopot is a (6) helyen és a megmaradó részhez, a (8) csavarok­kal, a (7) szögvasakat erősítjük. Minden 30 oszlophoz négy szögvas tartozik, miként ez a 3. ábrából, mely az oszlop kereszt­metszetét mutatja, jól kivehető. Ezek a szögvasak lefelé egészen a (3) „TJ" vasgerendákig nyúlnak és a (9) esa-35 varokkal lesznek azokhoz erősítve. Ezek után még 'a (10) szarufát kell szo­rosan a (U) középszelemenhez és egyúttal az (5) oszlophoz is a (12) vashevederekkel és a (13) csavarokkal kapcsolni és ugyan­csak a (10) szarufák alsó végét a (14) és 40 (15) kapcsokkal az (1) kötőgerendavéghez erősíteni. Az így átalakított szerkezetet a (18) padlásfödémen fekvő (16) vasgerendával támasztjuk alá és még, célszerűen, a (17) i5 csavarral a (18) padlásfödémbe is horgo­nyozzuk, leghelyesebben úgy, hogy a csa­var alsó fejét a födémbe sülyesztjük. A (16) vasgerenda helyett beton, ill. vasbeton­gerendát is használhatunk. 50 Végre az átalakítást azzal fejezzük be, hogy a (21) ferde támasznak az oszlop és a kötőgerenda közötti részét is eltávolít­juk. A faszerkezetnek vassal fent leírt kom- 55 bdnációjia teljesen újszerű. De újszerű, valamint kétségtelen annak légvédelmi műszaki hatása is, mert a szarufa alsó ré­széből, a megtoldott kötőgerendavégből és a megtoldott oszlopból olyan merev há- 60 romszöget képezünk ki, mely a fedélszékre gyakorolt, külső erőbehatások felvételére teljesen alkalmas. Az egész tűzvédelmet tökéletessé tehet­jük a (19) tűzfal alkalmazásával, mely a 65 tűzveszélyes tetőzugot a padlástértől tűz­biztosan elválasztja. Viszont maglát a tető­zugot célszerű (20) agyaggal vagy könmyű betonnal, esetleg hamuval kitölteni, ami a tetőzug alkatrészeit a meggyúlástól és el- 70 égéstől megóvja. A rajzban bemutatott példától eltérő szerkezetű tetőket is az itt lefektetett elv szem előtt tartásával kell átalakítani. Az elfűrészelt oszlop alsó végének rög- 75 zítése, illetve alátámasztása akként is esz-

Next

/
Thumbnails
Contents