118529. lajstromszámú szabadalom • Bevésőzár

Megjelent 1938. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIKÁLI1 ^^^^ SZABADALMI BIBÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 118529. SZÁM. VlII/d. OSZTÁLY. — E, 3041. ALAPSZÁM. Bevésőzár. Egyesült Gép- és Fémárugyárak Részvénytársaság cég, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi december hó 15-ike. A találmány különösen ajtókhoz való olyan bevésőzár, amelynek ötlője a zár­nyelvvel egybe van építve úgy, hogy az egyébként ismert módon működtethető , zárnyelv az ötlőfejet közrefogja, mimel­lett célszerűen vezetékét is alkotja, azon­kívül az ötlő mind a kulccsal, mind pedig a kilinccsel hátrahúzható. E célból a zár­nyelvet villává képezzük ki és az ötlő-I fejen e,gy emelőként működő, a zárnyelv kiugró vállára támaszkodó olyan mozgás­átvivőszervet ágyazunk lenghetően, amely­nek szabad vége a kulcssziakáll hatókör­zetébe vagy pályájába nyúl. Az ötlőnek i a zárnyelvvel való összeépítése tömött megoldáshoz vezet, ami a bevésőzárnak az ajtószárnyban való könnyebb elhelye­zését teszi lehetővé annak káros gyengí­tése nélkül. 1 A mellékelt rajz a találmány szerinti bevésőzár példaképem kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra ismert kiképzésű rekesztőkkel felszerelt, biztonsági bevésőzár felülné­zete a zárfedél eltávolítása után. A 2. ábra homloknézet, míg a 3. ábra a zárnyelvnek és ötlőnek az 1. ábra A—B vonala mentén vett vízszin­tes metszete. Az (1) zárnyelvet a rajta ágyazott (2) rekesztők és a (3) zártokon megerősített (4) pecek a nyitott állásban, valamint a különböző záróhelyzetekben ismert módon rögzítik. A zárnyelv feje villás, úgy hogy annak két (la) és (lb) szára keletkezik, amelyek a közbehelyezett (5) ötlőfej ve­zetékét alkotják. E célra a zárnyelv-fej (la) és (lb) szárainak belső oldalán egy- io egy (6) vezetőléc van, amelyek az (5) ötlő­fej hosszanti (7) hornyaiba nyúlnak. Az (5) ötlőfej hátsó alsó részén (8) csukló révén egy szárnyalakú (9) moagás­átvivőszerv van lenghetően ágyazva, 45 amelynek kidomborodó része a zárnyelv (lb) szárának vállszerű hátsó részére, alsó (10) orra pedig a (3) zártok fenekére támaszkodik. Az (5) ötlőfejnek derékszögű könyök- 50 alakú (11) nyúlványa és ennek egyik szá­rában egyenes (12) hasíték van, amelybe a (3) zártok fenekében megerősített (13) vezetőpecek hatol. A (11) nyúlvány e ha­sitékos sz£ir<L ci (15) rugó hatása alatt álló 55 (16) dió (14) orrával ismert módon műkö­dik össze. Egy további (17) rugónak egyik vége a (11) nyúlvány liasítékos szárát nyomja, amire akkor van szükség, ha az ötlő hátrahúzására a kulcsot használ- 60 juk fel. A fentiekben leírt bevésőzár következő­képen működik: Ha a szárával a (16) dió négyszögalakú furatán keresztüldugott, a rajzon azonban 65 fel nem tüntetett kilincset lenyomjuk, vagyis a (16) diót az óramutató járásával megegyező értelemben elforgatjuk, akkor a (14) dió-orr révén a könyökalakú (11) ötlőnyulványt és így az (5) ötlőfejet a zár- 70

Next

/
Thumbnails
Contents