118512. lajstromszámú szabadalom • Önműködő tűzjelzőberendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118513. SZÁM. XVIIL/b. OSZTÁLY. — P. 8044. ALAPSZÁM. Önműködő tűzjelzőberendezés. Pártos és Társa fesz mérőgyár cég: és Kiss Sándor műszerész, mindkettő Kispesten. A bejelentés napja 1937. évi február hó 12-ike. Tudvalevőleg tűzrendészeti, különösen pedig légoltalmi szempontból nagy fon­tosságú, hogy a városi házak padlá­sain, akár a kéményből kipattanó szikrá-5 ból vagy gondatlanságból, illetve gyujto­gatásból támadt, akár pedig légi támadás esetén gyújtóbombákkal előidézett tüz lehetőleg a keletkezés pillanatában meg­bízható módon tudomására jusson a ház 10 lakóinak, illetve a ház óvóhelyén tartóz­kodóknak. Az e célra szerkesztett berendezések egyrészt költséges voltuk, másrészt bo­nyolult szerkezetükből eredő megbízha-15 tatlan működésük miatt nem feleltek meg a velük szemben jogosan támaszt­ható követelményeknek. így pl. azok a berendezések, amelyek működtetésénél a villamosság bármilyen formában is fel-20 használást nyer, már eleve kizárandók, mivel könnyen előfordulhat, hogy az erő­forrás éppen a legnagyobb szükségben szűnik meg, de azonkívül a berendezés hasznavehetetlenségének ellenőrzése és a 25 beállott hibák megállapítása és megszün­tetése igen körülményes. A találmány szerinti önműködő tűz­jelzőberendezés az ilyfajta hibáktól men­tes, amennyiben működése tisztán erő-50 művi úton váltódik ki és felépítése oly­annyira egyszerű, hogy hibaforrásmen­tesnek tekinthető, bármikor könnyen ellenőrizhető és minden egyes működés után, igen kevés költséggel és gyorsan !5 újabb használatra alkalmas állapotba hozható. A találmánybeli tűzjelzőberendezés ugyanis lényegében a padlástérben elő­nyösen, mintegy 2 m magasságban, forog­hatóan ágyazott görgőkön vagy csigákon 40 vezetett, hajlékony vonóközegből, cél­szerűen zsinórból vagy sodrott selyem­fonálból áll, amelynek egyik vége vala­mely fix ponthoz van erősítve, másik vége pedig rugó hatása alatt álló olyan 45 horogba van akasztva, amely kioldókar révén magábanvéve ismert rugós hajtó­szerkezetű jelzőharangot vagy csengőt hoz a kívánt ideig működésbe. A görgő­kön vezetett vonóközeget bizonyos távol- 50 ságokban súlyokkal terheljük, amelyek azt állandóan feszesen tartják, vonó­közegszakadás esetén pedig a működtető rugó hatását nem akadályozzák. A gör­gőkön vezetett vonóközeggel ugyanis a 55 padlásteret olyan sűrűn hálózzuk be, hogy az esetleg becsapódó gyújtóbomba vagy egyéb okból keletkezett tűzfészek erő­művi, illetve lánghatása a vonóközeget valahol okvetlenül érje és szakadást idéz- 60 zen elő. A vonóközeg szakadása pillana­tában a beakasztott horgot befolyásoló rugó lép működésbe, úgyhogy a kívánt, tartós hangjelzés váltódik ki. A mellékelt rajzon a találmány sze- 65 rinti önműködő tűzjelzőberendezés példa­képem kiviteli alakja vázlatosan van fel­tüntetve. A találmány szerinti tűzjelzőberende­zéssel felszerelendő, példaképen felvett 70 padlástér körvonalát alaprajzban szag­gatott vonallal jeleztük. E padlástérben,

Next

/
Thumbnails
Contents