118485. lajstromszámú szabadalom • Porlasztó készülék benzinmotorok részére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118485. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — T. 3926. ALAPSZÁM. Porlasztó készülék benzinmotorok részére. Tihanyi Gyula magánzó, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi április bó 15-ike. Az eddig forgalomban lévő porlasztó­készülékeknek közös hibájuk, hogy köny­nyen eldugulnak és kigyulladnak. To­vábbá a porlasztás tökéletlen s igen 5 sok üzemanyag vész kárba. Jelen találmány lényeges része a szívó­csőben elhelyezett különlegesen felépített adagolócső. Az eddigi adagolócsövön, kis nyíláson át áramlott vékony sugár-10 alakban a szívócső keverőterébe a benzin, honnan a robbanó térbe jutott. E rend­szernél igen nagy az eldugulás lehető­sége, a keverék tökéletlenül porlasztott s azonkívül visszarobbanás történhet, 15 miáltal a porlasztókészülék teljes egészé­ben lángralobbanhat. Jelen találmány (A) adagolócsöve a szívótérbe nyíló (B) végén tölcsérszerűen van kiképezve. Ebbe nyúlik bele a (G) 20 ventillátor tengelyének kúposán kikép­zett (C) vége, mely kúp (D) tűhegyben végződik. A tengely másik vége (E) gömb csapággyal ellátott szabályozható karba van ágyazva, míg a ventillátor és 25 kúp közötti tengelyrész (F) csapágyba van helyezve, amelyben hosszanti irány­ban mozoghat. A szívócsőben elhelyezett ventillátor a beszívott levegő áramlása folytán gyors forgásba jön. Amikor is 30 tűhegyszerűen kiképzett (D) tengelyvége az adagolócső nyílásában forogván, úgy­hogy a (D) tengely vég-hegy és az adagoló­cső legszűkebb furata közt a benzin szá­mára megfelelő rés marad, mely megoldás 35 az eldugulást lehetetlenné teszi. Továbbá mivel a benzin nem sugáralakban ömlik ki, hanem a (C) kúp és a (B) cső kúpos furata közt keletkező kúp-palást mentén, a porlasztás tökéletesebb. Esetleges visszarobbanásnál a láng a forgó ventil- 40 látoron át nem tud jutni. A ventillátor­tengely szabályozó karba ágyazott (E) végének hosszanti irányban való mozga­tása által a kúpos rész jobban vagy ke­vésbbé zárja el az adagolócső nyílását, 45 sőt teljesen el is zárható vele. Ezen szabályozó kart (H) rugó ellenében moz­gathatom, miáltal tetszésszerinti nyílást adva az adagolócsőnek, szabályozom a benzin beömlését. Ha a kúpos rész 50 teljesen elzárja a nyílást, benzin nem juthat a robbanótérbe s ebben az álla­potban rögzítve a szabályozható kart, illetéktelen nem tudja a motort meg­indítani, miáltal a lopás is megakadályoz- 55 ható. Szabadalmi igények : 1. Porlasztókészülék benzinmotorok ré­szére azzal jellemezve, hogy az ada­golócső tölcsérszerűenki képzett nyílá- 60 sába forgó ventillátornak hosszirány­ban mozgatható kúpos tengelyvége hézaggal van belehelyezve. 2. Az 1. igénypontban védett porlasztó­készülék kiviteli alakja azzal jelle- 65 mezve, hogy a ventillátor tengelyének vége gömbcsapággyal kapcsolódik a szabályozó karhoz. 1 rajzlap melléklettol.

Next

/
Thumbnails
Contents