118463. lajstromszámú szabadalom • Mángorlógép menetvágó csavarok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118463. SZÁM. XYI/d. OSZTÁLY. — B. 13702. ALAPSZÁM. Mángorlógép menetet vágó csavarok előállítására. Bechert & Co., Draht stifté-, Schrauben- und Stahlindustrie Aktiengresellschaft cég és Meersteiner Johann technikus, Saaz (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1937. évi február hó 8-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1936. évi február hó 22-ike. Menetmángorlógépek, köztük olyanok is ismeretesek, amelyek menetet vágó csavarokat állítanak elő. Az ilyen csava­rok meneteit párhuzamosan vagy csavar-5 vonalban egymás felett fekvő hornyok szakítják meg, amelyeknek oldalfalai vág­ják ki éles éleikkel a csavaranya meneteit. Eddig az ilyen, menetet vágó csavaro­kat mángorlógépeken oly módon állítot-10 ták elő, hogy az alkalmazott menet­mángorlólapok egyikén keresztirányú bordákat rendeztek el olykép, hogy ezek az egész hossza mentén menettel mángo­rolt csavarorsónak csak a végrészébe 15 munkáltak bele hosszirányú hornyokat, míg az orsó többi részét változatlanul hagyták. Ezekkel az ismert módszerekkel azon­ban gyakorlatilag használható, menetet 20 vágó csavarok nem készíthetők, mert a mángorlással már kialakított csavarme­netek a hornyok előállítására való szer­számbordákrévén túlságosan nagy igény­bevételt szenvednek. Ennek következ-25 ménye a csavarmenetekben lévő anyag előre meg nem állapítható mértékű fo­lyása, úgyhogy az anyag a csavarmene­teknek a hosszirányú hornyokhoz leg­közelebb eső részeibe kerül és ezeket a 30 munkadarabokat menetet vágó csavarok­ként való alkalmazásra hasznavehetet­lenné teszi. Ezenfelül a csavarorsó be­mángorolt menetei a hornyok bemángor­lása folytán túlságosan feltorlódnak és a 85 késztermékek átmérője a bordás részeken nagyobb lesz, mint a sima, menetes ré­szeken, vagyis hasznavehetetlenek lesz­nek. A találmány annak a felismerésén alap­szik, hogy a csavarorsóra hornyokat mun- 40 káló szerszámbordák mélyítő hatásának csak olyan mértékben szabad növekednie, ahogyan a menetet munkáló mángorló­lapok mélyítő hatása előrehalad. Ezzel elérjük, hogy, az ismeretes munkamódok- 45 kai ellentétben, mindenkor csupán az anyag kis részének a folyása áll elő és így a mángorlás eredményekép előálló csavarmenetekkel együtt egyszersmind a csavarmeneteket megszakító vágóhor- 50 nyok is fokozatosan kialakulnak. A találmány abban van, hogy a csavar­mángorlógépnek csak az egyik mángorló­lapja olyan keresztmetszetű, mint a me­net, a másik mángorlólapon viszont ke- 55 resztirányú bordák vannak, amelyek tá­volsága a menet ismétlődő kerületprofil­jának felel meg, figyelembe véve az ebbe belemunkálandó megszakításokat és vá­jatokat vagy az orsó hornyait. 60 A rajz a találmány szerinti gép egy kiviteli példájának vázlatos távlati képe. Az (1) mángorlólap megmunkáló felü­lete, az ismert módon, az előállítandó menet keresztmetszetének felel meg, a 65 (2) mángorlólap megmunkáló felülete pe­dig megfelelően elrendezett bordák révén olyan keresztmetszetű, amilyen a menet ismétlődő kerület-profiljának felel meg, figyelembe véve az ebbe belemunkálandó 70 megszakításokat és vájatokat vagy az orsó hornyait.

Next

/
Thumbnails
Contents