118395. lajstromszámú szabadalom • Védő bevonat és ezzel készült légcsavar

Gyors megkeményedést érünk el, ha a ragasztóanyaghoz röviddel használat előtt hozaganvag gyanánt önmagában ismeretes, műgyantákat keményitőanya-5 got, pl. alkilszulfátokat, alkilkioridokat, hidrolaminkloridokat, benzoltrikloridot előnyösen alkoholos oldat alakjában adunk. Ilv oldatok ragasztóképessége rendkívül nagy és azok lassan keményed-10 nek meg, mikoris szaruszerű állapotba jutnak és átlátszók maradnak. A fel­sorolt lágyítószerek kellő mennyiségben való hozzáadásával a ragasztóanyag szí­vóssága és rugalmassága bizonyos határok 15 között fokozható. A ragasztóanyag továb­bi részleteit és tulajdonságait, valamint az azzal való ragasztás módját a 117811. számú magyar szabadalmi leírás ismer­teti. 20 Bizonyos alkatrészeknél előnyös, ha a huzalhálót a fába vagy a helyette hasz­nált anyagba besajtoljuk és az egészet csak ezután vonjuk be ragasztóanyaggal és mázréteggel, ily módon pl. különösen 25 kicsiny súlyú repülőgépek súlya jelen­tékenyen csökkenthető. A mellékelt rajzon a találmány sze­rinti védőbevonat néhány példakép fel­vett kiviteli alakját fából készült lég-30 csavaroknál vázlatosan tüntettük lel. Az 1. ábra fából készült légcsavar egy részének oldalnézete. A 2—6. ábrák a szárny különböző részei­nek metszetei nagyobb léptékben. 35 A 2. ábra szerint a fából készült (a) légcsavar belépési élén lécalakú (b) védő él van, amelyet fémből állítunk elő. A (b) védő él kivételével a légcsavar mellső és hátsó oldalát (c) huzalszövettel vonjuk -40 be, amelyet közvetlenül az (a) alaptesttel, illetve farésszel maradandó rugalmasságú ragasztóanyag (d) rétege köt össze. A ragasztóanyag rétege a (c) huzalszövet hurokjait teljesen kitölti. Az ily módon 45 előállított sima, nem kemény felületet az (e) mázréteggel vonjuk be, amelyhez önmagától megkeményedő műgyantát használunk. A 3. ábrában feltüntetett kiviteli alak-50 nál a légcsavarnak nincsen védő éle, hanem a légcsavar egész felületét (c) fémszövet burkolja, amelyet rugalmas állapotban maradó ragasztóanyag (d) rétegével rögzítünk a légcsavaron és a 55 ragasztóanyag rétegének felületét (e) máz­réteggel vonjuk be. A4. ábra szerint kívánt esetben a védő­bevonat a légcsavar belépési élén erő­sebbre készíthető. A ragasztóanyag (d) rétegében fekvő (c) huzalszövet felületé- 60 ről a ragasztóanyagot pl. lecsiszoiással eltávolítjuk. A lecsiszolt felületet érdesit­jük és ezután arra galvanikus úton vagy ráporlasztással (f) femréteget viszünk fel. E célra réz vagy más fém használható. 65 Az ismertetett módon felvitt fémréteget a (c) huzalszövet hurokjaiban lévő rugal­mas ragasztóanyag a farésszel rugalmasan köti össze és így a védőbevonat leválásá­tól nem kell tartanunk. A külső felületet 79 végül ismét (e) mázréteggel vonjuk be. Az 5. ábrában feltüntetett kiviteli alak előállításánál a csavarszárny belépési élénél vagy esetleg más helyen a farészhez maradandó rugalmasságú ragasztóanyag- 75 gal (g) fémcsíkot ragasztunk. A (g) fém-, illetve bádogcsíkra a (c) huzalszövetet helyezzük, amely a (g) csíkon a kívánt szélességben túl nyúl vagy a csavarszárny egész felületére terjed ki. A (c) huzal- 80 szövetet közvetlenül az alaptesten (d) ragasztóanyag réteggel rögzítjük és a (g) fémcsíkon felfekvő részt a fémcsíkhoz forrasztjuk. Ezután a védőbevonatot, valamint a légcsavarnak esetleg be nem 85 vont felületeit a megkeményedő (e) máz­réteggel vonjuk be. Ha nagyon fényes felületet kívánunk előállítani, akkor az előzőkben ismertetett kiviteli alakoknál a mázréteget csiszoljuk és a csiszolt l'elü- 90 letre önmagától megkeményedő mű­gyanta hígított rétegét visszük fel. A G. ábrában feltüntetett kiviteli alak­nál a (g) bádogcsíkot a szükséges maga­sabb hőmérsékleten nyomással a (h) 95 falemezhez, illetve furnírhoz sajtoljuk és az ily módon előállított védő élt a fa­csavarszárnyon rögzít jük. A védőbevona­tot ezután e kiviteli alaknál is az előzők­ben ismertetett módon állítjuk elő. A (c) 10c huzalszövettel készült védőbevonat egy­szerű segédeszköz, amely az élvédő fém­bádogcsíkot a csavarszárnyon teljes biz- j tonsággal és elmozdíthatatlanul rögzíti. A huzalszövet a szárnyon egyetlen 10^ munkafolyamatban helyezhető el. A találmány szerinti védőburkolatnál különös jelentősége van annak a ténynek, hogy a facsavarszárny felülete a fém­szövettel nem felületi összeköttetésben m áll, hanem az egyes huzalokkal szilárd rácsszerű összeköttetésbe jut és a rugal­mas kötőanyagréteg párnaaljzatot alkot. Ez a rugalmas párnaréteg a faszárny rugalmas alakváltozásait, amelyeket n üzem közben a rezgések okoznak, a huzal­szövet káros igénybevétele nélkül a huzal­szövet egyes rugalmas huzalaira engedé-

Next

/
Thumbnails
Contents