118354. lajstromszámú szabadalom • Berendezés különböző periodusszámmal táplált vonalakon közlekedő járművek részére

MAGYAR KIRÁLYI ^öfft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118354. SZÁM. V/g/2. OSZTÁLY. — G. 8092. ALAPSZÁM. Berendezés különböző periódusszámmal táplált vonalakon közlekedő járművek részére. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja 1936. évi január hó 3-ika. A gyakorlatban előfordulhat az a köve­íelmény, hogy egy járműnek, pl. nagy­vasúti motorkocsinak különféle periódus­számú (és esetleg feszültségű) árammal 5 táplált vonalakon kell járnia, pl. abban az esetben, ha a járműnek nem egyforma rendszer szerint villamosított területen kell közlekednie. Ebben az esetben, különösen gyorsvonatoknál vagy gyors motorkocsik-0 nál nagy előnyt jelent, ha nem kell moz­donyt cserélni, illetve az utasoknak nem kell átszállniok. A váltóárammal villamosított vonalak­nál elsősorban 16% ós 50, kivételesen 25 5 periódus jöhet tekintetbe. Miután e pe­riódusszámok 1 : 3, illetve 1 : 2 vagy 2 : 3 arányban állnak egymással, a járművet hajító motorok és az energiát közvetítő szervek, pl. transzformátorok, a talál­>0 mány szerint célszerűen oly módon képez­hetők ki, hogy a jármű motorainak pólus­számát ugyanily arányban átkapcsolhatóvá tesszük s az esetleges közvetítőszervek (pl. transzformátor) menetszámának, illetve !5 áttételének egyidejű átkapcsolásával arról gondoskodunk, hogy a változott periódus­számú felsővezeték feszültségéről a hajtó­berendezés kb. azonos hatással működtet­hető legyen. Amennyiben átmenetnél a fe­!0 szültség is változik, úgy a periódusszám változásával szükségessé váló pólusszám-, illetve feszültségátkapcsoláson kívül egy­ben a különiböző feszültség kiegyenlítésé­hez szükséges kapcsolások is elvégzendők. S5 Ily különböző periódusszámmal járó jár­művek transzformátorait a legkisebb pe­riódusszámnak megfelelő teljesítményre kell méretezni és a tekercselést a feszült­ség változása esetén a feszültség változásá­hoz képest a szükség szerint átkapcsolni. 40 A találmány szerint tehát a járművet hajító váltóáramú motorok pólusszámát — közvetlenül vagy közvetve, pl. kaszkád­kapcsolás által — a periódusszám változá­sának megfelelően vagy közel megfele- 45 lően egy e célra való kapcsolószerkezet­tel úgy kell átkapcsolni, hogy a jármű (amennyiben több sebességfokozat van, leg­alább ezek valamelyikén) továbbra is ugyanazt vagy közel ugyanazt a vonóerőt 50 és sebességet fejthesse ki. Esetleg alkal­mazható 50 és 16! o periódussal járó jár­műveknél 3 :1 átkapcsolás helyett 2 : 1 át­kapcsolás, amely esetben természetesen 16! í ; periódusnál az elérhető sebesség vala- 55 mivel kisebb. Amennyiben a pólusátkap­csolás következtében a motorfeszültség megváltoznék, ennek megfelelően a transz­formátor tekercselése is átkapcsolandó. Oly járműveknél, melyek egyenirányítón, 60 (rácsvezérlésű vagy enélküli) elektromos szelepeken át vannak táplálva, ez átala­kítók tápláló fő- és segédtranszformáto­rait, valamint vezérlő köreit (fojtóteker­cseket, kondennzátorokat stb.) a periódus- 65 szám változásának megfelelően szintén át kell kapcsolni. Az összes ily természetű átkapcsolások­nál megfelelő esetekben az ismert soros­párhuzamos átkapcsolások előnyösen al- 70 kalmazhatók.

Next

/
Thumbnails
Contents