118286. lajstromszámú szabadalom • Készülék címkék felragasztására

Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118286. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — K. 13966. ALAPSZÁM. Készülék címkék felragasztására. Kadisch Friedrich kereskedelmi képviselő, Wien. A bejelentés napja 1937. évi június hó 7-ike. A találmány arra irányul, hogy cimkék bélyegzőkészülék módjára működő készü­lékkel legyenek felragaszthatók olyképen, liogy a készüléknek a címkével ellátandó 5 árura való rányomásakor egy-egy előzete­sen megnedvesített cimke egy cimke­kötegtől elváljék és az árura tapadjon. Ezt a találmány értelmében úgy érjük el, hogy markolaton cimkeköteg összetartá-10 sára alkalmas vezetékeket alkalmazunk, melyeknek végein bütykök vannak, me­lyek a címkéknek a bütykökhöz hason­lóan alakított, de valamivel kisebb méretű lyukaiba vagy szélbevágásaiba nyúlnak, 15 úgyhogy a kötegben legalul fekvő cimke a kötegből való elválasztás ellen bizonyos ellenállást fejt ki, mielyet azonban az árura ragasztott cimke tapadó ereje köny­nyen legyőz. 20 A találmány egyik foganatosítási alak­ján a cimkeköteg vezetéke a kötegen át­hatoló, a végén vastagított tövis. E tövis a markolatban elhelyezett, a tövist a markolatba behúzni törtekvő rugó hatása 25 alatt lehet, vagy pedig belső vége a mar­kolatban elhelyezett hüvelyben vezethető, amelyben a súrlódás tartja. A készülék használatakor a kötegben legalul fekvő cimkét megnedvesítjük, 30 majd a készüléklet a oimkével ellátandó tárgyra nyomjuk. Hogy a nedvesítéskor a kötegből cimkék le ne váljanak, külön­leges nedvesítőt használunk, amely vele­jében mindkét végével víztartóba merülő, 85 felszívó anyagii szalagból áll, amely szög­letesen hajlított alj;zaton fekszik. A találmány egyéb jellemzőit a mellé­kelt; rajz kapcsán ismertetjük, amely a találmány néhány kiviteli példáját tün­teti fel. Az 40 1. ós 2. ábra a címkekötegen áthatoló tö­vissel felszerelt készülék hosiszmetszete, ill. alulnézete. A 3. ábra a címkék beillesztésének mód­ját szemlélteti. A 45 4. és 5. ábra oly készülék hossz-,, ill. keresztmetszete, amelyben a címkeköteg a szélén vezetődik. A 6. és 7. ábra négyszögletes címkéikhez való készülék részben metszett oldal-, ill. &0 alulnézete. A 8. ábra a nedvesítő metszete, a 9. ábra pedig lyukasztott címkék cso­magolásának nézete. Az 1—3. ábrákon feltüntetett készülé- 55 ken az (1) markolat hossztengelyében ha­ladó (2) furatba illesztett (3) cső, mely­nek fenekét gyűrűalakú (4) lemez zárja, belül csavarmenetes (5) csúszót és (6) ru­gót tartalmaz. A csúszónak csavarmene- 60 tébe merev (7) tövis egyik végét csavar­tuk be, mely alul kúpos (8) vastagodás­ban végződik, amelyre a középen átlyu­kasztott (9) címkék kötege támaszkodik. A lyukátmérő kissé nagyobb, mint a (7) 65 tövis átmérője, de kisebb, mint a (8) vas­tagodás legnagyobb átmérője, úgy hogy a vastagodás a címkék lehúzásának nénin -kép ellenálló ütközőként hat. Ezt az el­lenállást azonban a címke tapadó ereje 70 könnyen legyőzi. Ha teihát a legalsó cím­két megnedvesítjük és a címkével ellá­tandó tárgyra nyomjuk, iáikkor a tárgy­hoz tapadó címke a kötegtől elválik. Ily­képen a címkézés a lebélyegzéshez ha- 75 sonió módon végezhető, nevezetesen) a kö-

Next

/
Thumbnails
Contents