118275. lajstromszámú szabadalom • Csatolóberendezés

Megjelent 1938. évi június hó lS-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁQ SZABADALMI LEIRAS 118375. SZÁM. VIJ/j. OSZTÁLY. — II. 9793. ALAPSZÁM. Csatolóberendezés. Ilazeltine Corporation cég1 , Jersey City, mint Walter Lyons, íiushingi (IV. Y.) lakos jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi április hó 21-ike. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1935. évi április hó 22-ike. A találmány villamos csatolóberendezé­sekre vonatkozik, különösen ilyeneknél két hangolt kör közötti csatolásnak az áteresz­tett sávszélesség változtatása végett való 5 beállításra, valamint az arra alkalmas kapcsolásokra. A találmány különösen alkalmas szu­perheteirodin rádióvevőkészülékek egy vagy több szelektáló körébe való beépítésre, 10 szelektivitásuk változtatása végett. Opti­mális reprodukálási hűséget a szomszédos hordozó hullámokon dolgozó állomásoktól és sztatikai vagy más zörejforrásoktól eredő zavarok lehető kiküszöbölése mellett 15 a szelekciós körök sávszélességének meg­felelő beállításával létesítünk és így a kí­vánt szelektivitást a mindenkori munka­feltételeknek megfelelően rendezzük be. Tetemes zavarok esetén igen csekély sáv-30 szélesség szükséges amely nagy szelektivi­tást eredményez, míg elhanyagolható za­varok esetében a sávszélesség és ezzel a reprodukció hűsége maximumig fokoz­ható. Közbeeső működési feltételekhez a 25 sávszélesség közbeeső beállítása útján igazodhatunk. Az ilyen elveken alapuló, korábbi elrendezések „sávszélességkivá­lasztó" (X. P. S.-rendszer) elnevezésen is­meretesek. 30 Két egyformán hangolt, csatolt kör szű­rőt alkot. Az ezen átengedett frekvencia­. sáv szélessége a körök közötti csatolástól íiigg és így a sávszélesség vagy „szelek­tivitás" a két kör közötti kölcsönös csato-85 lás változtatásával beállítható. Az áten­gedett sáv a hangolt körök rezonancia­. frekvenciája hoz képest rendesen részará­nyosán íekszik. Még akkor is, ha a körök járulékos, kölcsönös csatolásokat kapnak vagy ha — pl. szórókapacítások útján — 40 szándékolatlanul vannak egymással csa­tolva, még mindig részarányosán változ­tatható a sávszélesség az együttrezgő frekvenciához képest azzal, hogy csupán a kölcsönös csatolást állítjuk be, feltéve, 45 hogy a körök önreaktanciája változatlan marad. Csatolt, hangolt körök sávszélességének részarányos beállítására irányuló kísérle­teknél rendesen úgy jártak el, hogy a két 50 kör elektromágnesen csatolt tekercseinek viszonylagos helyzetét változtatták meg avégből, hogy ellen induktivitásukat meg­változtassák. Ez azonban különböző ne­hézségekkel járt; a körök ugyanis elhan- 55 golódtak és a sáv ennek folytán aszime­triásan lett szélesebb. Ennek oka a fém­részekhez képest változó helyzetű mozgó eséve szóró-kapacitív csatolásának, vagy induktanciá jának, vagy elosztott kapacitá- go sának változásaira vezethető vissza. Ily nem kívánatos hatások még fokozottabb mértékben lépnek fel, ha a kapcsolást aránylag keskeny, de nagyfrekvenciájú sávok kiszűrésére használjuk. 65 Rádióvevőkészülék gyakorlati kialakí­tása szempontjából kívánatos, hogy ugyanazokat az állandó csatolású normá­lis transzformátorokat lehessen tetszés szerint állandó vagy állítható szelektivr 70 tású készülékekben alkalmazni. Ily nor­mális transzformátoroknak állítható sze­lektivitásra való berendezése és az e be­állításhoz szükséges szerkezet tetemes ki-

Next

/
Thumbnails
Contents