118257. lajstromszámú szabadalom • Rövid impulzusokat adó berendezés

Megjelent 1938. évi június hó 15-én. MAO TAR KIRÁLY 1 ®ESgJ® SZABADALMI BIRÓSÍ8 SZABADALMI LEÍRÁS 118257. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — T. 3875. ALAPSZÁM. Rövid impulzusokat adó berendezés. Telefunken Gesellschaft fftr drahtlose Telegrraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1937. évi január hó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi lebruirhó 1-ike. A találmány rövid, nagyfrekvenciájú impulzusok keltésére való berendezés, mely különösen távolságmérésre és irány­jelzésre alkalmas. 5 Nagyfrekvenciájú adóknál a kívánt impulzusok ütemében való billentyűzés elvégezhető vagy magában a vezérlő­fokozatban, vagy pedig valamelyik ezt íj fokozatot követő erősítőfokozatban. 10 Öngerjesztéses csövek billentyűzése azon­ban azzal a hátránnyal jár, hogy az im­pulzus tartama, magassága és alakja nagymértékben függ a csőnek mindenkori visszacsatolási feltételeitől, úgyhogy a 15 visszacsatolás az impulzusok befolyáso­lása nélkül nem változtatható meg. Ide­gen vezérlésű fokozatok billentyűzése ese­tében, amelyeknél pl. az erősítőcsövek lereteszelése, vagy kireteszelése által rö-20 vid impulzusok keletkeznek, az erősítő­fokozatok semlegesítése nehézségeket okoz. A billentyűzött fokozatok e semle­gesítési hibáin át ugyanis a billentyűzés szüneteiben, a vezérlőfokozatokból nagy-25 frekvenciájú rezgések juthatnak az an­tennába, úgyhogy a berendezés a szüne­tekben is ad hullámokat. A találmány értelmében a fent leírt két billentyűzési lehetőség hátrányai azzal 30 szüntethetők meg, hogy az impulzusok ütemében két különböző frekvencia keve­résével képezett közbenső frekvenciát sugározunk ki. A rajz kapcsán a találmány egy példa-35 kénti kiviteli alakját ismertetjük. Az ön­gerjesztéses (1) cső (IM , Cj) rezgőkörrel együtt (íij) frekvenciát gerjeszt, míg a (2) cső és az ahhoz tartozó (La , C2 ) rezgő­kör (n2 ) frekvenciát gerjeszt. A két frek­venciát egymással a (3) csőben modulál- 40 juk, majd az (L3 , C,3 ) rezgőkörben az (nx ) és (n2 ) frekvenciák összegét, vagy ezek különbségét kiszűrjük és az antenná­hoz vezetjük. Ha ezután a (D) fojtótekercsen át a (3) 45 cső rácsát az (1) és (2) generátorok váltó­feszültségeivel szemben zárjuk, akkor a keverési folyamat megszűnik és az an­tenna a (3) cső tökéletlen semlegesítése következtében vagy csak az (n,) frek- 50 venciát, vagy csak az (n2 ) frekvenciát sugározza ki, amelyekre azonban a vevő nincs hangolva. A találmány szerinti kapcsolás lehetővé teszi, hogy az öngerjesztéses cső billen- 55 tyűzését a legegyszerűbb módon mellőz­hetjük, anélkül, hogy az idegengerjesz­téses fokozatokban a semlegesítés nehéz­ségeire tekintettel kellene lennünk. A keverő cső mögött természetesen to- 60 vábbi erősítőfokozatokat alkalmazha­tunk, amelyek a két egyes-frekvencia összegét vagy különbségét erősítik és amelyeket az antennasugárzásnak a bil­lentyűzés szüneteiben való teljes meg- 65 szüntetése végett, szükség esetén, a ke­verő cső vei együtt billentyűzhetünk. A leadott nagyfrekvencia stabilizálása végett az (1) és (2) csöveket önmagában ismert módon pl. vezérlőkristályokkal 70 stabilizálhatjuk. Ha most a (D) fojtó­tekercsen át a (3) cső rácsát az (1) és (2) generátorokban gerjesztett nagyfrekven­ciákkal szemben zárjuk, akkor a keverési

Next

/
Thumbnails
Contents