118245. lajstromszámú szabadalom • Ütő (perkussziós) készülék

Megjelent 1938. évi június lió 15-én. , , MAGYAR KTRjUYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118345. SZÁM. VlII/i. OSZTÁLY. — P. 9036. ALAPSZÁM. Ütő (perkussziós) készülék. Pinazza Giosué, technikus Milano. A bejelentés napja 1937. évi június hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi június hó 20-ika. Ütve működő készülékekben, melyeket megfelelően választott berendezésekben egyenletes sebességgel excentrikusan for­gó tömegektől származó röpítőerők míí-5 ködtetnek, az ütőre ható eredő-erő inten­zitása tiszta szinuszgörbe szerint változik úgy, hogy az ütőben ugyanazon kinetikai energia halmozódik fel az odafelé (vagy ütő-) menetben, mint a visszamenetben. 10 Azon rombolóhatás csökkentésére, me­lyet a gyakorlatban az ütőnek az emlí­tett visszamenet végén a készülék tokjá­nak a fenekét érő ütése kiváltana — mely hatás hozzáadódik az aktiv ütés által ki-15 váltott reakcióhoz — e két rész közé csillapító eszközt, rendesen rugót helyez­nek, melynek az a feladata, hogy az em­lített kinetikai energiát felvegye és azt helyzeti vagy sztatikai kompressziós-20 energia alakjában elraktározza. A visszafelé való lökés hevessége ily módon el is kerültetvén, még mindig egy súlyos hátrány marad: azáltal ugyanis, hogy az említett csillapító eszköz a tok 25 fenekének támaszkodik, erre oly szta­tikus nyomást gyakorol, mely a tokot hátrafelé igyekszik elmozgatni. Ameddig a készüléket kezelő munkás ugyanakkora vagy nagyobb ellentétes irányú erőt tud 30 kifejteni, addig a tok nem fog visszafelé elmozogni, ha azonban a munkás nem tud ezen erővel szemben ellenállást ki­fejteni, akkor a tok hátrafelé mozog. En­nek következtében az első löket után az 35 ütés többé már nem abban az időpont­ban következik be, amelyben az ütő se­bessége a maximumán megy át, hanem később, amikor a sebesség már csökkenő­ben van; minthogy mindegyik vissza­menet az előzőhöz adódik, ennélfogva 40 végeredményben a készülék hatásfoka és teljesítménye — néhány, elég korlátolt számú ütés után — gyakorlatilag haszna­vehetetlen értékre esik le. Minthogy a visszamenet a tok tömegé- 45 vei fordított arányban áll, ennélfogva ez utóbbit növelni lehetne; ez azonban a készülék súlyát túlságosan növelné, és — habár kisebb mértékű — visszamenet mégis létrejönne. A nehézség kiküszöbö- 50 lésére tehát a valóságban csak az a mód maradna, hogy a ható erőt annyira csök­kentik, hogy a visszafelé irányuló nyo­más kisebb legyen azon kb. 50—60 kg-nyi erőnél, amelyet a munkás ki tud fejteni. 55 Ha figyelembe vesszük még azt, hogy minden rugónak bizonyos sajátrezgési­periódusa van, ami arra kényszerít, hogy a rugó saját-rezgési-frekvenciájánál ki­sebb ütési frekvenciát válasszunk, akkor 60 beláthatjuk, hogy az ilyfajta hordozható készülékek, a jelenlegi állapotukban, csak igen korlátolt szolgálatokra alkalmasak, mimellett az avval dolgozó munkást rendkívül kifárasztják. 65 A találmány ütő- (perkussziós) készü­lék, mely a fentemlített hátrányokat tel­jesen kiküszöböli és lehetővé teszi, hogy a munkás által kifejtett reakcióerőnél sokkal nagyobb ható erőket alkalmazunk 70 a készülék súlyának növelése nélkül és az iitési-frekvenciát igen nagy mértékre növelhetjük. A találmány lehetővé teszi továbbá, hogy a visszafelé irányuló löket közben a csillapító eszközben felhalmozó- 76 dott energia igen nagy részét az odafelé

Next

/
Thumbnails
Contents