118243. lajstromszámú szabadalom • Világítóberendezés villamos kisütőcsővel és vörösen fluoreszkáló réteggel

i iiSíiáÉ. 30, 40 vagy 50 atm-nál nagyobbak. Ily kisütőcsövek igen kis méretűek és kis térfogatúak, úgy, hogy ezeket könnyen kombinálhatjuk vörösen iluoreszkáló ro-5 daminrétegekkel anélkül, hogy a beren­dezés térfogata túlnaggyá válnék. A találmányt még részletesebben a rajz kapcsán magyarázzuk meg, melyen a találmány szerinti berendezés fogana-10 tosítási példájának vázlata látható. A rajz fénykisugárzásra való (1) ki­sütőcsöve 3 mm belső és 6 mm külső át­mérőjű kvarchengerből áll. A cső végein horogalakúra hajlított (2) és (3) elektró-15 dák vannak, melyeknek wolframmag­drótja köré vékonyabb wolframdrótot tekertünk és ezután földalkalioxiddal vontunk be. A wolframbevezetődrótokat vékony üvegrétegbe forrasztjuk, melv-20 nek összetétele a következő: 88.3% SiO, 8.4% B2 03 2.9% Al.,0, 0.4% CaO. 25 Ezt az üvegréteget közvetlenül a kvarc­cal forrasztjuk össze. Az egymástól 15 méter távolságban elhelyezett (2) és (3) izzóelektródákat az elektronemisszióhoz­szükséges hőmérsékletre nem külön he-30 vítőáram, hanem maga a kisülés hevíti. A cső (szobahőmérsékleten) 10 mm hi­ganyoszlop nyomású argont és ezenfelül bizonyos mennyiségű higanyt tartalmaz. Az árambevezetődrótoknak a kisütő-35 csőből kiálló (4) és (5) részeit (6), illetve (7) magnéziumcsövecskék veszik körül, ezek végeit pedig az árambevezető drótok­hoz csatlakozó (8), illetve (9) fémsüvegek zárják le. A (8) süveg a (10) érintkező-40 perselyben nyugszik, míg a (9) süveg a (12) érintkezőperselyben levő (11) rugó­hoz fekszik. A (10) és (12) perselyeket (13) és (14) íémrudacskákkal a szigetelő­anyagból, pl. porcellánból való (15) alj-45 zathoz erősítjük. A (13) és (14) rudacs­kák a (16), illetve (17) érintkezőkben végződnek. A (15) aljzathoz a (18) csavarral oly (19) tölcséralakú fémsüveget erősítünk, mely a (21) csavarokkal a (20) íiveg- 60 burkolatot hordja. A (19) süvegnek az (1) kisütccsőre néző részén oly (22) réteg van, mely vörösen fluoreszkáló rodaminfestékanyagot, pl a ,,rodamin B 500" néven ismert anyagot 55 tartalmazza. Ez az anyag több bázisú, alifás sav és több vegyértékű alkohol kondenzációs termékéljen van oldva. Kondenzációstermékként pl. oly termé­ket alkalmazhatunk, melyet részarányos 60 dimetilglikolból és citromsavból létesít­hetünk. Ezt a kondenzációsterméket ace­tonban oldhatjuk és a rodaminfesték­anyagot ebben az oldatban diszpergál­hatjuk. Az így létesített keveréket a (19) 65 süveg' belső oldalára vékony réteg alak­jában kenjük fel. Az (1) kisütőcsövet 0.3 Anip. áram­erősséggel tartjuk üzemben, mimellett az elektródák közötti feszültség 270 Volt és 70 a higanygőznyomás kb. 55 atmoszféra. A cső terhelését úgy állíthatjuk be, hogy a kisütőcső méreteivel és alakjával össze­függésben a kisütőcsövet tápláló áram­forrás feszültségét és a csővel soroskap- 75 csolású impedancia értékét megfelelően választjuk meg. Az említett nagy higany­gőznyomásnál az összeszűkült nagynyo­mású kisüléssel emittált 2537 Á hullám­hosszúságú sugarak, valamint a szom- 80 szédos, valamivel hosszabb hullámú su­garak erőssége aránylag csekély, úgyhogy a fakító hatás, melyet ezek a sugarak a (22) fluoreszkáló rétegre kifejthetnének, kicsiny. Ezenfelül a kisugárzott fény nagy 85 része oly hullámhosszúságú, mely hullá­mok számára a fluoreszkáló rodamin­festékanyag abszorbciója csekély (3000— 5000 Á). Ez a fluoreszkáló réteg és így az egész berendezés hasznos élettartamá- 90 nak fokozásával jár. Szabadalmi igénypont: Világítóberendezés, jellemezve 10 atm­nál, célszerűen 20 atm-nál is nagyobb üzemi higanygőznyomású villamos ki- 95 sütőcső és vörösen fluoreszkáló rod­aminfestékanyagot tartalmazó, a ki­sütőcső fényével besugárzott réteg együttes alkalmazásával. 1 rajzlap melléklettel. PalJas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents