118243. lajstromszámú szabadalom • Világítóberendezés villamos kisütőcsővel és vörösen fluoreszkáló réteggel

Megjelent 1938. évi június lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118343. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — P. 8698. ALAPSZÁM. Világító berendezés villamos kisütőcsővel és vörösen fluoreszkáló réteggel. N. Y. Philips* Gloeilampenfabrieken cég Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1936. évi március hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi március hó 20-ika. Ismeretes liiga nygőzkisütőcsövekkel kapcsolatban oly vörösen fluoreszkáló anyagok alkalmazása, melyek a kisütő­csövek emittált sugarainak egy részét 5 hosszabb hullámú sugarakká alakítják át. E fluoreszkáló anyagok közül külö­nösen a vörösen fluoreszkáló rodamin­iestékanyagok ismeretesek. E rodamin­festékanyagok alkalmazása a gyakorlat­it) ban azonban nem vált be, mert ez anya­gok, mint gyakorlati alkalmazásukból kitűnt, fluoreszkáló tulajdonságaikat rö­vid idő alatt elvesztik. E hátrány ki­küszöbölését eddig maguk a fluoreszkáló 15 rétegek javításával kísérelték meg. Az említett hátrányt a találmány sze­rint jelentékenyen csökkentjük úgy, hogy a vörösén fluoreszkáló rodaminfesték­anyagokat oly higanygőzkisütőcsővel kap-20 csolatban alkalmazzuk, melynek üzemi higanygőznyomása 10 atmoszféránál na­gyobb. Azt találtuk, hogy az ily igen nagy higanygőznyomásoknál emittált fény 25 színképében a 2537 Á vonal, valamint a szomszédos hosszabb hullámú sugarak erőssége aránylag lecsökken. A csökkent erősségű hullámhosszkörzet szélessége an­nál nagyobb, minél nagyobb a higany-30 gőznyomás. A rövidhullámú sugaraknak ez az erősségcsökkenése a találmány sze­rinti berendezésnél igen előnyös, mert ennek folytán a rodaminkészítményt csak kisebb mértékben sugározzuk be e rövid-85 hullámú fénnyel, ami a vörösen fluoresz­káló rodaminfestékanyagok fényállósága szempontjából nagyfontosságú. Azt talál­tuk, hogy ezek az anyagok a kb. 2537 Á hullámhosszúságú sugarakat erősen ab­szorbeálják. Mivel e sugarak a találmány 40 szerinti berendezés kisütő csövében erő­sen elnyomatottak, a fluoreszkáló anya­gok fakulását elő nem idézhetik. Ezen­felül azt találtuk, hogy a fluoreszkáló rodaminfe tékanyagok csak kevéssé nyel- 45 nek el 3000 és 5000 Á hullámhossz kö­zötti sugarakat, vagyis oly körzet suga­rait, mely az említett igen nagy nyomású higanygőzkisüléssel kisugárzott fény nagy részét öleli fel. Ez a fluoreszkáló réteg 50 íényállóságára szintén nagy fontosságú, úgy, hogy e rétegnek hosszú hasznosít­ható élettartama van. A higanygőzlámpa célszerűen lényegi­leg kis, belső átmérőjű, azaz 7 mm-nél 55 kisebb, még előnyösebi en 4 mm-nél ki­sebb átmérőjű kvarc-hengerből állhat, mely gázt, higanyt és szilárd izzóelektró­dákat tartalmaz; ezeket előnyösen maga a kisülés hevíti. A fajlagos terhelés, vagyis 60 a kisülési pálya egy-egy c-m-ére eső ener­giafelvétel, a kisütőcső hőleadási képes­sége és a csőalak emellett úgy igazodnak egymáshoz, hogy a higanygőznyomás 10 atm.-nál nagyobb. Az említett érté- 65 kek alkalmas megválasztásával oly hi­ganygőznyomásokat érhetünk el, melyek 10 atm-nál jóval nagyobbak. Mivel a 2537 Á vonal környékén az abszorbció­sáv annál szélesebb, minél nagyobb a 70 higanygőznyomás, a találmány szerinti berendezésnél célszerűen oly higanygőz­nyomásokat alkalmazunk, melyek 10 atm-nál jelentékenyen nagyobbak, pl. 20,

Next

/
Thumbnails
Contents