118227. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés használatra kész dohányáruk nikotinmentesítésére

Megjelent 1938. évi június hó 15-én. . HA6YAI? KIRÁLYI fffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1 í 8237. SZÁM. X c. OSZTÁLY. — F. 7877. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés használatra kész dohányáruk nikotinmentesítésére. Entiiikotinisierungs-Austalt August Falk cég', Wien, mint Berka Fritz mérnök és (iiller Alexander mérnök, mindketten Wien jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi november hó 23-ika. Ausztriai elsőbbsége 1936. évi február hó 18-ika. Dohány nikotinmentesítésére már sok­féle módszert ajánlottak: alkalmaztak ma­gas hőmérsékletet, rendszerint túlhevített vízgőz közvetítésével, animóniák-atmosz-5 íérát és kivonatoló szereket, vagy több ilyen eszközt együttesen (lásd pl. a 124,286. sz. és a 124,089. sz. osztrák, a 479,095. és 301,439. sz, néimet, valamint az 1.577,768. sz. amerikai szabadalmi leíráso-10 kat.) Mindezek az eszközök azonban, főleg' világos színű keleti dohányfajtáknál, különféle hátrányokkal járnak. 100 C° fö­lötti hőmérséklet pl. a dohány színének 15 sötétedését okozza; koncentrált ammó­niákgőzök a dohányt zöldre festik. A ki­vonatolószerek nemcsak a nikotint von­ják ki a dohányból, hanem a jellegzetes illatanyagokat is s emellett maguk a ki-20 vonatolósaerek rendszerint csak nehezen távolíthatók el egészen a dohányból és legtabbnyire nem kívánatos, kellemetlen szagot hagynak hátra. Találmányunk alapja annak a meg-25 lepő jelenségnek a felismerése, hogy fö­lös mennyiségű olyan nedves levegővel, mely kevés ammóniákot tartalmaz, a dohány messzeinenőleg nikotinmentesít­hető, anélkül, hogy annak színe megvál-30 toznék vagy aromája elveszne. Ammóniákra az eljáráshoz csak a do­hány nikotintartalmának megfelelő elmé­leti mennyiségben van szükség. Minthogy azajnban a levegő igen nagy túlsúlyban 35 van jelen, üzemben a nikotinsók átalakí­tásához elméletileg' szükséges ammóniák 2—3-szoros mennyiségét alkalmazzuk, azaz átlag' óránként mintegy 200 g NHs—t kb. 300,000 1 nedves levegőben. Ehhez" elegendő 100 C"-on aluli, célsze- 40 rűen1 50 és 90 C° közötti hőmérséklet. A találmány szerinti eljárás lényegesen különbözik azoktól az ismert nikotinnien­tesítő eljárásoktól is, amelyeknél a do­hányra lúgos folyadékokat fecskendeznek. 45 Ez foltossá teszi a dohányt, anélkül, hogy alacsony hőmérséklet mellett a nikotin­sók kívánatos, messzemenő átalakulása bekövetkeznék. A találmány szerint célszerűen a do- 50 hánymennyiség mintegy kétszázszoros térfogafának megfelelő levegőmennyisé­get alkalmazunk percenként. A nikotin­mentesítés után a dohányt alapos szellőz­tetésének vetjük alá, hogy az ammóniák 56 utolsó maradékait is eltávolítsuk. Az eljárást célszerűen oly berendezéssel foganatosítjuk, amely lényegileg közfallal két kamrára osztott szekrényből áll. A kamrákba alulról közös csatornán fúvat- 00 juk be a nikotinmeníesítéshez szükséges forró nedves levegő és ammóniák keveré­két, felül pedig közös csatornán át leszí­vatjuk. A kamrákban a dohánnyal töl­tött cserények felvételére mozgatható szög- 65 vaskeretek vannak, úgy hogy minden egyes eserény az egyik kamrában lefelé, a befúvó nyílás előtt elhaladva, a második kamrában pedig felfelé vezethető. Így az amimóniák-levegő-keverék alaposan niko- 70

Next

/
Thumbnails
Contents