118198. lajstromszámú szabadalom • Rugózás, főként gépjárművekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118198. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — 11. 714:1. ALAPSZAM. Rugózás, főként gépjárművekhez. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég", Prag-Sniichov-ban. A bejelentés napja 1937. évi január hó 16-ika. A találmány rugózás, főként gépjármű­vekhez, mégpedig mindenekelőtt olyan járművekhez, amelyeknél két tengely szorosan egymás mögött van. 5 A találmány lehetővé teszi, hogy egy­' részt megtartsuk a szorosan egymás mö­gött elhelyezett tengelyek rugózásainak előnyeit, másrészt pedig, hogy torziós rugókat használhassunk. 10 A találmány értelmében a rugózandó tengelyek között, körülbelül középen egy merev emeltyűt az alvázon a menetirány­ra keresztirányú vízszintes tengely körül lengethetően ágyazunk és ezen az emel-15 tyűn, illetve ebben az emeltyűben torziós rugókat helyezünk el, amelyek az emeltyű végeinek közelében, alkalmas módon kap­csolódnak a hozzájuk tartozó tengelyek­kel. A torziós rugók elhelyezése és azok 20 összekötése a tengelyekkel a találmány értelmében úgy történik, hogy az egyik tengelyről származó megterhelést a tor­ziós rugózás a másik tengelyre viszi át. A találmány további előnyei és jel-25 lemzői a csatolt rajzon feltüntetett és az alantiakban leírt példaképeni meg­oldási alakból tűnnek ki. A rajz 1. ábrája hatkerekű jármű két hátsó tengelyét a találmány szerinti rugózással 30 vázlatos felülnézetben mutatja. A 2. ábra az egyik járműoldal rugózásá­nak vázlatos oldalnézete. A jármű középső (5) tartójához (6, 6') és (7, 7') lengő féltengelypárok csatlakoz-85 nak. A két tengely között az (5) hossz­tartóval (8) haránttartó szilárdan van összekapcsolva. A (8) haránttartó végein a csőalakú (9, 9') kétkarú emeltyűk úgy vannak ágyazva, hogy a (8) tartóval pár­huzamos (A—B) tengely körül lenghet- 40 nek. A (9, 9') emeltyűkben (10, 11) tor­ziós rugók vannak ágyazva. Ezeknek a rugóknak a (9) emeltyűkből kinyúló végei alkalmas módon, a rajtuk megerősített (12, 13) karok közvetítésével a hozzájuk 45 tartozó (6, 7), (illetve 6', 7') féltengelyek külső végeivel érintkeznek. A (10, 11) rugók belső végei a rajtuk megerősített (14, 15) emeltyűk és a (9) csőben lengethetően ágyazott (16) két- 50 karú emeltyű közvetítésével olymódon kapcsolódhatnak egymással, hogy az egyik kerékről származó megterhelés az egyik rugóról a másik rugóra vivődik át. A rugók belső végei azonban szilárdan is 55 beszoríthatok a (9) csőbe és a rugók le­hető nagy hossz elérésére ismert módon keresztezhetik egymást. Végül mindkét egymás mögött elhelyezett tengelyfél szá­mára egyetlen, a (9) csőben szabadon 60 forgathatóan ágyazott rugózás is alkal­mazható, amikor azonban gondoskodni kell arról, hogy a két tengely a torziós rugókat ellenkező értelemben igyekezzék elcsavarni. (Ez például úgy történhetik, 66 hogy a (6) tengellyel érintkező (12) emel­tyű a kerék felé, a (7) tengellyel érintkező (13) emeltyű pedig a jármű közepe felé irányul.) A találmánynak természetesen számos 70 változata létesíthető. így például, a talál­mányt nem kívánjuk lengő féltengelyekré korlátozni; továbbá például a lengő tar­tóknak nem kell feltétlenül csőalakúak­nak lenniök, hanem a rugók másminő 75 alakú tartó külső oldalán is elhelyezhetők.

Next

/
Thumbnails
Contents