118163. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a fáradt gázoknak értékesítésére szénkénegtelepeken

MAGYAR KIRÁLYT iffll SZABADALMI RTRÓSÁ® SZABADALMI LEÍRÁS 118163. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — M. 10953. ALAPSZÁM. Eljárás a fáradt gázoknak értékesítésére szénkénegtelepeken. „Montecatini" Soc. Gen. per l'Industria Mineraria ed Agricola cég, Milano. A bejelentés napja 1937. évi január hó 29-ike. Olaszországi elsőbbsége 1936. évi február hó 1-je. Ismeretes, hogy a szén és a kén közti vegyi folyamat közben, amint az a szo­kásos retortákban végbe megy, jelenté­keny mennyiségű kénhidrogén keletke-5 zése nem kerülhető el. Ez utóbbi ezáltal azoknak a fáradt gázoknak főalkatrészévé válik, amelyek a szénkénegüzemből ma­gából, vagy a rektifikáló telepről a gyárak környékébe távoznak. Az ily fáradt gázok 10 azonkívül még kondenzálatlan szénkéneg maradványait és más vegyületek, úgy­mint szénoxi-szulfid, széndioxid stb. kisebb mennyiségeit tartalmazzák. Hogy a levegő szennyezéseit a gyárak környé-15 kén elkerüljük és a gazdaságilag értékes alkatrészeket visszanyerjük, a fáradt gá­zokat tisztítási eljárásnak kell alávetni. A gázokat rendszerint oly oldószerek­kel való mosás után, amelyek a szénkéneg 20 egy részét visszatartják, oxidációnak vet­jük alá, hogy a kénhidrogént kéndioxiddá alakítsuk át, amely, azután minden to­vábbi nélkül a levegőbe távozhat. Uy­módon azonban a kénhidrogén kénje 25 ugyancsak veszendőbe megy és a füst­gázkárokat a környezetben ugyan csök­kentjük, de nem szüntetjük meg. Egy más eljárás szerint a fáradt gázokat Klaus-kemencébe vezetjük, ahol a kén-50 hidrogént elégtelen levegőben katalizáto­rok jelenlétében hevítjük s így elemi kén leválasztása közben megbontjuk. Azonban előnyösebben lehetne a kén­hidrogént szulfidok, úgymint pl. kén-15 ammónium, előállítására felhasználni, te­kintettel az ammonszulfid előállításához szükséges kénhidrogén aránylag magas árára. Ezt az utat már ismételten követ, ték, azonban eddig eredmény nélkül, amiatt a nehézség miatt, amelyet a kén- 40 hidrogénnek, különösen a szénkénegtől való tökéletes tisztítása okoz. A javasolt eljárások vagy tökéletlennek bizonyul­tak, vagy pedig oly anyagfelhasználást követeltek, hogy a visszanyerés okozta 45 haszon fölemésztődött. Azt találtuk, hogy a fáradt gázok eré­lyes hűtésével sikerül a szénkéneg mara­déktalan kondenzálása a legfinomabb cseppek alakjában, amelyek azután kü- 50 lönös készülékekkel a kénhidrogéntől elválaszthatók. A nullpont alatti 40— 60°-os hőmérsékletek felhasználásánál a leválasztás gyakorlatilag már teljes, még alacsonyabb hőmérsékleteknél már ma- 55 radéktalan leválasztás érhető el. A vissza­maradó kénhidrogén, esetleg alkalmas oldószerekkel való előzetes mosás után, amelyek a hozzá keverődött más gázok csekély mennyiségeit visszatartják, eléggé 60 tiszta, amely tisztasági fok a kénhidro­gént minden további nélkül tetszőleges szulfidok előállítására teszi használ­hatóvá. Példa: 65 Napi 10 tonna teljesítményű szén­kéneggyárban a következő összetételű fáradt gáz tisztítandó : H2 S 70% C02 = 4% 70 CO s = 1 % CS2 = 25% A fáradt gáz szénkénegtartalniát egész —50°-os mély hűtéssel 0.3%-ra csök-

Next

/
Thumbnails
Contents