118147. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzinszintézishez alkalmas katalizátorok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118147. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — 22. 7199. ALAPSZÁM. Eljárás benzinszintézishez alkalmas katalizátorok előállítására. Ruhrchemie Aktién gesellseliaft cég Oberliausen-Holten. A bejelentés napja 1937. évi március hó 25-ike. Németbirodalmi elsőbbsége 1936. évi áptilis hó 1-je. Ismeretes, hogy a szénoxiddal és hidro­génnel foganatosított nagyipari benzin­szintézisnél katalizátorokul a vascsoport fémjeit (vas, kobalt, nikkel) alkalmazták, 5 amikor is azokat hatásos alakban sejt­kovára csapták ki. Ilyen katalizátorok előállítása bizonyos nehézségeket okoz, mert a hordozóanyagul alkalmazott sejt­kova savanyú és lúgos vegyszerekkel való 10 érintkezés esetén még oldható alkat­részeket ad le, melyek a katalizátorra rend­kívül hátrányosan hatnak. így pl. sejtkovának a katalizátorféme­ket kicsapó lúgos oldathoz való adago-15 lásakor a sejtkova kovasavjának egy része alkáliszilikát alakjában oldódik és á nehézfémsókkal oldhatatlan és fémmé nem redukálható, a katalizátor aktivi­tására káros nehézfémszilikátok képző-20 dése mellett reakcióba lép. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a hordozóanyagból zavaró alkatrészek ne oldódjanak. Ez sejtkova vagy aszbeszt­liszt alkalmazása esetén oly módon érhető 25 el, hogy a lúgos kicsapóoldattal való érintkezés idejét lehetőleg megrövidítjük és a szilikáttartalmú hordozóanyagot csak akkor adjuk a lúgos oldathoz, ha a katalizátorfémek kicsapása majdnem, 80 vagy teljesen befejeződött és az oldat már nem erősen lúgos. Különösen előnyös olyan hordozó­anyagoknak alkalmazása, melyek vagy természettől fogva teljesen oldhatatlanok 86 vagy oldható alkatrészeket nem tartal­maznak vagy melyeket a célnak meg­felelő előkezeléssel, pl. izzítással és/vagy az oldható alkatrészek kioldásával old­hatatlanná tettünk. ib 50 Savban oldhatatlan hordozóanyagokúi 40 föld- és nehézfémeknek nehezen oldódó vegyületeit, pl. báriumszulfátot, alumí­niumkarbidot (karborundumot), króm­oxidot, alumíniumoxidot, valamint szili­kátokat, pl. zsírkövet (magnéziumhidro­szilikatot), samottot stb. alkalmazhatunk. Általaban olyan hcrdozóanyagokat vá­lasztunk, melyek szerkezete a sejtkováé­hoz hasonló. Ezeknek az anyagoknak tehát finoman elosztott állapotban mikro­kristályosoknak vagy mikroamorfoknak kell lenniök. Az oldhatatlan hordozó­anyagokat vagy mesterséges úton vagy a természetben előforduló ásványoknak utókezelésével állíthatjuk elő. Oldhatat- 55 lan oxidokat pl. a célra alkalmas sók, így a nehézfémoxigénsavak nitrátjainak vagy ammoniumsóinak hővel végzett hasításával állíthatunk elő. Az ily módon előállított oxidokat további izzítással 60 még oldhatatlanabbakká tehetjük. Így pl. savban oldhatatlan alumíniumoxid, mely a találmány céljára alkalmas, alu­míniumnitrátnak hőroncsolása útján kép­ződik. Krómoxidot pl. ammoniumbikro- 65 mátnak hevítésével kaphatunk. Ebben az esetben ajánlatos a kromoxid old­hatatlanságát az először kapott króm­oxidnak további izzításával még fokozni. Oldhatatlan oxidokat vagy szilikáto- 70 kat oly módon is előállíthatunk, hogy a természetben előforduló vagy mester­ségesenelőállított anyagokból is a savban oldható alkatrészeket kioldjuk. Ilymódon nehezen oldódó szilikátok, pl. zsírkő vagy 76 samott oldhatatlan hordozóanyaggá dol­gozhatók fel. Bizonyos epetekben előnyös lehet a

Next

/
Thumbnails
Contents