118144. lajstromszámú szabadalom • Rádióvevőkapcsolás önműködő sávszélességszabályozással

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118144. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. —• 22. 7099. ALAPSZAM. Rádióvevőkapcsolás önműködő sávszélességszabályozással. Radio Corporation of America Cf g', New-York, mint Weinberger Július, Bronxville, N. Y.-i lakos .jog-utódja. A bejelentés napja 1936. évi november hó 23-ika. A. E. A.-beli elsőbbsége 1935. évi november hó 25-ike. A találmány rádióvevőkapcsolás a fel­fogott frekvenciasáv önműködő szabályo­zásával. Az ilyen kapcsolásoknak az a 5 céljuk, hogy a rádióvevőkészülék szelek­tivitása az esetenként uralkodó vételi viszo­nyokhoz önműködőlég igazodjék. Az ismeretes önműködő sávszélességsza­bályozással ellátott vevőkapcsolások a fel-10 fogott frekvenciasáv szélességét a felfogott jel ho rdo zóhul 1 ám -am pli tudój ának függvé­nyében szabályozzák úgy, hogy a felfogott jeli nagy erőssége esetén a jel összes modu­lációs frekvenciáit lehetőleg egyenletes erő-15 sítéssel átbocsátják, míg gyenge jelek vé­tele esetén, a szelektivitás növelése céljá­ból, az átbocsájtott frekvenciasáv széles­ségét önműködőlég csökkentik, mimellett a moduláció tartalmazta legnagyobb hang-20 frekvenciákat elnyomják. Ennek az ön­működő sávszélességszabályozásra irányuló eljárásnak az a hátránya, hogy rős adó vétele esetén valamely szomszédos frekvenciájú ugyancsak erős adó zavart 25 idézhet elő. Másrészt gyenge adó vétele ese­tén a visszaadás feleslegesen meghamisító­dik, ha zavaró szomszédos aidlók nincsenek jelen. Azt is ajánlották már, hogy a sávszéles-30 ségszabályozást szomszédos frekvenciájú jelek hordozóhullám-amplitudóinak függ­vényében eszközöljék. E célból a közép­frekvenciájú erősítőben két külön rezgő­kört alkalmaznak, amelyek 9 kilohertz-35 cei az előállított középfrekvencia fölött, illetőleg alatt fekvő frekvenciára vannak hangolva és amelyek mindegyike egy-egy egyenirányítóval van összekötve, mimel­lett a két egyenirányító előállította feszült­ségek összegét az önműködő sávszélesség- 40 szabályozás szabályozófeszültségeként hasz­nálják fel. Ha a szomszédos frekvenciájú jelek egyike nagyon erős, akkor tekinté­lyes szabályozófeszültség keletkezik mi­nek folytán a sávszélesség csökken. Szóm- 45 szédos frekvenciájú jelek hordozóhullám­amplitudójától függő szabályozófeszültséglet úgy is elő lehet állítani, hogy a kisfrek­venciájú erősítőhöz szűrő csatlakozik amely két szomszédos frekvenciájú adó 50 frekvenciakülönbségére (a jelen körülmé­nyek között tehát 9 kilohertz frekven­ciára) van hangolva és amelynek kimenő­feszültségét egyenirányítóhoz vezetjük. Ha a két szomszédos frekvenciájú jelek egyike 55 nagyon erős, akkor a detektor előállította kisfrekvenciájú jelnek erős 9 kilohertz frekvenciájú összetevője lesz, úgyhogy az említett egyenirányítóhoz nagy feszültség jut és így a sávszélesség csökken. Ennek 60 az önműködő sávszélességszabályozásra irányuló eljárásnak az a hátránya, hogy erős jel vételekor közepes erősségű szom­szédos jelek jelenlétében a visszaadás feles­legesen meghamisítódik, míg gyenge jel 65 vételekor közepes erősségű szomszédos je­lek jelenlétében zavar léphet fel. A találmány célja olyan eljárás létesí­tése önműködő sávszélességszabályozásra, amelynél a fentleírt eljárásokkal kapcsola- 70 tos hátrányok elkerülhetők. A találmány értelmében a felfogott frek­venciasáv szélességét mind a felfogott jel

Next

/
Thumbnails
Contents