118138. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fertőtlenítő vagy konzerválószerek előállítására

AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118138. SZÁM. IV/h/1. (IV/h/2.) OSZTÁLY. — H. 998Ő. ALAPSZÁM. Eljárás fertőtlenítő- vagy konzerválószerek előállítására. Henkel & Cie., G. m. b. H. cég Düsseldorf-Holthausen (Németország). A bejelentés napja 1936. évi december hó 31-ike. Ismeretes, hogy az iparilag alkalma­zott fenolok jó fertőtlenítő hatása már gyengén lúgos közegben is nagymérték­ben csökken. Azt találtuk már most, hogy 5 az (R.X.R') általános képletű vegyüle­tek, amikor is a képletben (R) valamely, egy hidroxilcsoportot tartalmazó aromás maradékot, (X) karbonil- vagy szulfonil­csoportot és (R') valamely, legalább 5 10 szénatomú alifás maradékot jelent, lúgos közegben értékes fertőtlenitőszerekül al­kalmazhatók. Az (R) aromás maradék egymagú vagy többmagú, tehát pl. benzolból, naftalin-15 ból és másefélékből leszármaztatott lehet. A gyűrűrendszerben valamely aromás gyűrű valamely aliciklusos vagy hetero­ciklusos gyűrűvel kondenzált lehet, mint pl. a kinolinnál. 20 Az aromás gyűrű egy vagy több szén­hidrogénmaradékot, pl. metil-, etil-, pro­, pil-, izopropil-, butil-, izobutil-, allil-, propenil- vagy más maradékokat, to­vábbá étercsoportokat, metoxilcsoporto-25 kat, halogéneket, így fluort, klórt vagy brómot, és máseféléket tartalmazhat. A vegyületek célszerűen nem tartalmaznak karboxilcsoportokat vagy szulfonsavcso­portokat szabad vagy sószerű alakban, 30 mert a tapasztalat szerint ezek a csopor­tok a fertőtlenítő hatást csökkentik. , (R') az (R.X.R') általános képletben ' valamely, legalább 5 szénatomú alifás maradékot, pl. amil-, heptil-, oktií-,nonil-85 decil-, undecil-, dodecil-, tridecil-, penta­decil- vagy heptadecilmaradékot vagy valamely maradékot kettős kötésekkel, így pl. heptadecenilmaradékot jelent. Az (R') maradékban ugyanolyan természetű helyettesítők lehetnek, mint a magban, 40 így pl. az (R') maradék halogénnel, to­vábbá hidroxilcsoportokkal helyettesített lehet. A találmány értelmében pl. az amil-, heptil-, nonil-, undecil-, tridecil-p-oxi- 45 fenilketon, a megfelelő krezolszármazé­kok, az a- és (}-naftol származékai vagy az analóg szulfonok alkalmazhatók. Az említett ketonok pl. nagymolekulás zsír­savak észtereinek aluminiumklorid jelen- 50 létében aromás oxivegyületekkel végzett áthelyezésével könnyen előállíthatók. A szulfonokat pl. az ismert módon hozzá­férhető szulfinsavas alkálisóknak halogén­alkilekkel való cserebomlásával kaphat- 55 juk. Az említett anyagokat a találmány értelmében lúgos, még pedig gyengén lúgos kémhatásútól erősen lúgosig menő lúgos közegben alkalmazzuk. Maguk az 60 anyagok emellett egészben vagy részben alkálivegyület, pl. nátriumvegyület alak­jában lehetnek jelen. Lúgok, mint nátron­lúg, ammónia, továbbá lúgosán ható sók, így alkálikarbonátok és -bikarbonátok, 65 alkálifoszfátok, alkáliszilikátok, alkáli­borátok, alkáliszulfidok és alkálialuminá­tok is lehetnek jelen. Továbbá alkalmaz­hatunk járulékosan szerves bázisokat, így trietanolamint és aminopropandiolt 70 vagy gyenge szerves savaknak oldható sóit, így nátriumacetátot, szappanokat,

Next

/
Thumbnails
Contents