118106. lajstromszámú szabadalom • Katódsugárcső, ily csövet tartalmazó berendezés, valamint eljárás e katódsugárcső alkalmazására

MAGYAR KIRÁLYI j&jl SZAB AD ATM BIRÓSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 118106. SZÁM Vll/j. OSZTÁLY. — P. 8774. ALAPSZÁM. Katódsugárcső, ily csövet tartalmazó berendezés, valamint eljárás e katódsugárcső alkalmazására. N. Y. Philips' Gloeilampeiifabriekeii cég- Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1936. évi június hó 9-ike. Németalföldi elsőbbsége 1935. évi június hó 14-ike. A találmány katódasugárcső, főleg oly katódasug'á r uső, melyben a katódából ki­lépő elektronok nyalábbá egyesülnek, elektrosztatikai vagy mágneses mező ha-5 tására eltérítődnek és végül ernyőre irá­nyulnak. A „Braun-féle csövek" néven ismert ilyen csövek pl. oszcillográfokban vagy távolbalátási célokra általánosan használatosak. A találmány végül ily 10 esöveket tartalmazó berendezés, valamint eljárás e csövek üzesmbentartására. Ily cső rendszerint katódát, anódát, a katódá­ból kilépő elektronok vezérlésére és össze­terelésére egy vagy több elektronoptikai 15 rendszert és több eltérítőlemezt tartalmaz. A cső végén, az elektródarendszerrel szemközt, általában fluoreszkáló anyag gal bevont ernyő van, melyet az elek­tronnyaláb letapogat és melyen ennek 20 következtében világító kép keletkezik. Ámbár ily csövekkel sok esetben jó eredményeket lehet elérni, hátrányuk, hogy a kapott kép felületi fényessége aránylag csekély. Emiatt észrevehetően 25 nagyított képet optikai rendszerrel a katódasaigárcső közelében levő ernyőre vetíteni nem lehet. A vett kép nagysá, gát valójában tehát a fluoreszkáló ernyő nagysága szaibja meg és ezért a 1'2 cm1 X 18 30 cm értéket meg nem haladhatja, mert ennél nagyobb etrnyőjű katódasugárcső előállítása a gyakorlatban hátrányokkal jár. A találmány szerint e hátrányokat oly 35 katódasugárcső alkalmazásával küszöböl­hetjük ki, melynél a képet szabadon el­rendezett, magasolvadáspontú fémből, pl molibdénből való, legfeljebb 0,02 mm vas­tagságú felfogóernyőn létesítjük, mely alkalmas arra, hogy őt a ráverődő katód- 40 sugarak pontonként világosára izzó álla­potba hozzák. Az ernyőt lemezalakú anyagból is előállíthatjuk, de másképen is berendezhetjük, mint azt a követke­zőkben még részletesebben ismertetjük. 45 „Szabadon elrendezett" kifejezésen azt értjük, hogy a fémernyő nem egész felü­lete fekszik hordozótesten, mint a finom eloszlású anyagból való ismert, ernyők esetén. Az ernyő tehát nem fedőréteg, 50 hanem azt lehetőleg csak néhány helyen támasztjuk. Kitűnt, hogy előnyös, ha az ernyő oly vékony, hogy arra a hőmérsékletre, me­lyen zavaró sugárzás többé nem mutat- 55 kőzik, a másodpercnek töredéke alatt hűljön le. E hőmérsékletnek, melyet ezentúl „alaphőmérséklet"-nek nevezünk, oly értékűnek kell lennie, hogy a fény­erősség az izzás hőmérsékletén mutat- 60 kozó fényerősséghez, képest kicsiny. A lemeznek ellenben elégséges vastagságot adunk, hogy az utánvilágítást, miközben a hőmérséklet kisugárzás folytán csök­ken, jelentékennyé te>gyük. A vastagság 65 kedvező értéke általában az alkalmazott anyagtól függ. Az e célra különösen al­kalmasnak mutatkozó wolfram vagy mo­libdén alkalmazásánál főleg 6/u vastag­ság jön tekintetbe. Általában oly ernyőt 70

Next

/
Thumbnails
Contents