118105. lajstromszámú szabadalom • Villamos berendezés és ehhez alkalmas kisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI Wffll SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118105. SZÁM. VlI/d. OSZTÁLY. — P. 8733. ALAPSZÁM. Villamos berendezés és ehhez alkalmas kisütőcső. N. V. Philips' Grloeilampenfabrieken cég Eindhoven-t>en (Németalföld). A bejelentés napja 1936. évi április hó 15-ike. Németalföldi elsőbbsége 1936. évi m&roius hó 9-ike. A találmány berendezés legalább négy rácsot tartalmazó kisütő esővel, melynek rácsai között legalább két vezérlőráics van, amelyeket egymástól egy viagy több 5 pozitív elektróda különít el, és a talál­mány kiterjed az e berendezésben való felhasználásra alkalmas kisütőceőre is. Ismeretes pl. négy vagy ennél is több ráicsot tartalmazó kisütőcső veknek ú. n. io keverőesövekként való alkalmazása pl. lebegtető vevő kapcsol ásókban. E csövek­ben rendszerint két olyan rács van, me­lyeket helyi rezgések létesítésére oszcil­latorelektródáknak használnak, van ben­ló nük továbbá egy vezérlőrácsnak használt rálcs ós esetleg egy vagy két ernyő, míg az ú. ii.. októdában az árnyékolórács és az anóda között feltfogórács is lehet. A funkcióknak a csőben levő elektród 20 dák között való elosztására többféle lehe­tőség van. így pl. ,a katódától számított első két ráes oszcillátorelektróda, a kö­vetkező rács árnyékolórács, a negyedik pedig vezérlőrács lehet, mimellett e ráos 25 és az anódia között árnyékolórács és fel­t'elfogórács rendezhető el. Azonban a ka­tódától számított első rácsot is lehet ve­zérlőrácsnak használni és ez esetben a helyi rezgéseket a harmadik és negyedik 30 ráes között létesítik. Elképzelhető ugyan, hogy az anódia és a katóda közötti összes elektródáikat töké­letes rácsoknak alakítsuk ki, azonban igen előnyösnek bizonyult, ha az oszcillátor 35 anódája csak néhány, célszerűen rúd­alakú résziből készül1 . Ámbár a leírt szerkezetekkél jó ered­mények érhetők el, mégis némely esetben zavarok mutatkoznak, melyek, mint meg­állapítottak, abból ia körülményből szár- 40 mazhatnak, hogy elektronok a vezárlő­ráesitól vissztatéirnek, az oszeilláitoranódára csapódnak és ennek folytán a helyi oszr cil'látor frekvenciáját befolyásoljáku A találmány célja oly berendezés, il- tó letve oly szerkezetű villaimos kisütőcső létesítése, melynél a jelzett hátrány nem mutatkozik. A találmány berendezés legalább négy rácsot tartalmazó kisütőesővd, melynek 50 rácsai között egy vagy több poziltiv elektródával egymástól elkülönített, lega­lább két vezérlőrács van, a. katódáhoa leg­közelebb levő rács pedig legalább két részből, célszerűen rúdalakú részből aflfl 55 és a kaitódához legközelebbi vezérlőrács a katód á t, és a célszerűen rúdalakú részek­ből álló rácsot körülveszi, találmányt az jellemzi, hogy a vezérlőrács részben Leimezanyagból áll akként, hogy a céfeze- 60 rűen rudakból álló rács részeit a lemezes részek azokkal az elektronokkal szemben, amelyek a vezórlőr^ácson kívüli féfeezo­mezőből visszatérnek, árnyékoljáík. Ezzel a fentemlített hátrányt elháríthatjuk. % Ennek folytán ugyanis a következő rá­csok valamelyikétől jövő elektronok a rúdalakú részekből álló, említett elektró­dáit többé nem érhetik el, a katódáltól eredő elektronok azonban a második rá- 70 csot mégis közvetlenül érhetik. Az ilyen asövet tartalmazó, a találmány szerinti berendezés tehát nagy előnnyel alkalmaz­ható lebegtető vevőkészülékekben külön-

Next

/
Thumbnails
Contents