118094. lajstromszámú szabadalom • Készülék embernek vagy állatnak villamos árammal való érzéstelenítésére vagy élesztésére

MÁGIAB KIRÁLYI 8ZABADALHI RIRfaÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118094. SZÁM. Vll/e. OSZTÁLY. — K. 12368. ALAPSZÁM. Készülék embernek vagy állatnak villamos árammal való érzéstelenítésére vagy élesztésére. Kaffka Károly gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1933. évi november hó 4-ike. Az eddig ismeretes oly készülékeknek, melyekkel embereket, vagy állatokat vil­lamosáram alkalmazásával érzésteleníte­nek, viagy élesztenek, az volt a hátránya, 5 hogy neem alkalmazkodtak kellőképpen, az egyén, vagy egyed egyéni, illetve egyedi sajátos tulajdonságaihoz, figyelemmel ama, hogy a villamosáram behatásaival szemben minden egyén, vagy egyed szer-10 vezete másképpen viselkedik és a kezelési­nél alkalmazott feszültségen kívül, a tes­ten átfolyó vagy belevezetett áramerős­ségre kell fokozott figyelmeit fordítani. Előfordult ezért az eddigi ismeretes 15 készülékeknél, hogy az érzéstelenített, élesztett egyed kimúlik, ahelyett, hogy elkábulna, vagy feléledne. Gyakori azon­ban állatkábításnál az a kellemetlen kö­vetkezmény is, hogy a kábított állat belső 20 részeiben: az erekben, tüdőben, szívben, vagy agyban vércsomócskák keletkeznek, minek következtében, •amikor az érzéste­lenítés kereskedelmi, emberi fogyasztási célokra levágott állatoknál] történik, a 25 hús nem kívánatossá, emiberi élvezetre alkalmatlanná válik. Ezenkívül említett elváltozások miatt az erire vonatkozó elő­írások szerint, a vizsgáló állatorvos az ilyen húst elkoboztatja. így m értéikesí-30 tésre kerülő husárú nagy százaléka ve­szendőbe mehet. Az egyének kezelése eddig ugyancsak az első bekezdésben említettek figyel­menkívül hagyásából kifolyólag szintén 35 nem sikerült, illetve fokozottan életve­szélyes volt. 40 45 A találmány szerinti készülék azon tény felismerésén alapul, hogy az egyé­nek, valamint az egyedek fogékonysága a rajtuk keresztülmenő, vagy egyes test­részükbe bocsájtott villamos árammal szemben teljesen egyéni és ezért az áram hatásával szemben a viselkedésük és az érzékenység ük is egyénileg változó! Ez alapon kiindulva tehát, ha a villamos ára­mot kábításra, érzéstelenítésre, illetve élesztésre akarjuk felhasználni, úgy a készüléknek az egyén, vagy egyed emlí­tett egyéni tulajdonságainak megfelelő áramszükségletre kell beállíthatónak len- 50 uie. Bebizonyosodott ugyanis, hoigiy nem elég — mint eddig történt — az áram mi­neműsógét meghatározni, vagy feszültsé­gét szabályozni, hanem ezenkívül az 55 egyén, vagy egyed testébei, testrészébe bocsájtott áram erősségét is előre pon­tosan ikel-l tudni beszabályozni, illetve előre meg kell tudni határozni. Erre eddig figyelemmel nem voltak és a ható- 60 áram erőssége kizárólag, az egyén, v<a)gy egyed szervezetének, illetve szervezeti ré­szeinek egyéni belső és felületi ellenállá­sától függött, de előre nem volt meghatál­rozva és nem volt szabályozva. 65 A találmány szerinti készülékkel ezért az egész szervezeten, vagy annak egy ré­szén átvezetett áram feszültségén kívül annak erősségét is úgy szabályozzuk, hogy az áramerősség az egyén, valgy egyed 70 egyéni, a helyes kezelés értelmébeni szük­ségletének megfelelő értéket az egyéni—

Next

/
Thumbnails
Contents