118053. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok és gázok adagolására

MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍfi, SZABADALMI LEÍRÁS 118053. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. — O. 1615. ALAPSZÁM. Berendezés folyadékok és gázok adagolására. Dr. Ornstein Georg- vegyész, Berlin. A bejelentés napja 1936. évi december hó 22-ike. Az iparban gyakran szükséges, liogy valamely áramló folyadékhoz vagy gáz­hoz meghatározott mennyiségű más fo­lyadékot vagy gázt adjunk, egyrészt 5 reakciók keresztülvitele céljából, másrészt tisztítási és egyéb célokra. Addig, amíg a kezelendő folyadék vagy gáz egyenlete­sen áramlik és légköri nyomás alatt van, a hozzáadás aránylag egyszerű, mert ek-10 kor csak azt kell tenni, hogy a hozzá­adandó folyadékot vagy gázt meghatáro­zott áramlási sebességre beállítjuk és ve­zeték útján a kezelendő folyadékhoz vagy gázhoz adjuk. Sokkal nehezebb azonban 15 az adagolás akkor, ha a kezelendő közeg változó sebességgel áramlik és emellett esetleg a légköri nyomásnál nagyobb nyomás alatt van. Az ilyen üzemi viszo­nyokra is ajánlottak már számos beren-30 dezést, amelyek a gyakorlatba is utat találtak. A találmány olyan berendezés, amely a fentemlített feladatokat igen egyszerű és üzembiztos módon oldja meg és amely-25 nek segítségével fordítva, pl. próbavétel stb. céljából az áramló folyadékokból vagy gázokból az átáramlási sebességek­kel arányos mennyiségeket el is vehe­tünk. 30 A berendezés alapelvét illetőleg az áramló közeg vezetékébe helyezett tet­szésszerinti szerkezetű mérőeszköz, pl. szárnykerekes mérő, gyűrűsdugattyús mérő, parciális mérővel felszerelt ventuil-35 cső stb., amelyben a közeg áramlása folytán az áramlási sebességgel meghatá­rozott viszonyban álló forgás vagy ide-i odamenő mozgás jön létre; e mérő tehát pl. centrifugális szivattyú vagy dugaty­tyús szivattyú-szerű berendezés. Az emlí- 40 tett mozgás vezérlőszerve, pl. vezérlő­dugattyúra vivődik át, amely viszont va­lamely nyomóközeget, pl. bizonyos nyo­más alatt álló folyadékot, amely maga az áramló közeg is lehet, erőfejlesztő-beren- 45 dezésbe, pl. dugattyús hengerbe vezet be. Azzal, hogy a vezérlőberendezés a nyo­móközeget ,az erőfejlesztő-berendezésbe, a kezelendő közeg változó áramlási sebes­ségének megfelelően változó sebességgel 50 vezeti be, az erőfejlesztő-berendezéssel összekötött, szivattyúszerűen kialakítható adagolóberendezésből változó mennyiségű elegyítendő anyag szállítható ki ós vezet­hető a kezelendő anyagba, illetőleg ve- 55 hető el ez utóbbiból* próbavétel stb. cél­jaira. Henger és dugattyú helyett erőfej­lesztő-benendezésként más berendezést, pl. olyan membránkamrát használhatunk, 60 amelyet az abba behelyezett mozgó membrán két részre oszt. Az alábbiakban a rajz 1. ós 2. ábrája kapósán a találmány két példaképeni fo­ganatosítási alakját ismertetjük. 65 Az 1. ábrán látható (1) vezetékben gáz áramlik, amelyet valamely reakció, pl. nedvesítés, vegyi kezelés stb. céljától meghatározott mennyiségű folyadékkal kívánunk elegyíteni. A vezetékbe (2) 70 szárnykerekes mérő van beiktatva, amely­nek szárnykereke a gáz áramlási sebes­sége szerint gyorsabban vagy lassabban forog és ezt a forgást kerékműre viszi át.

Next

/
Thumbnails
Contents