118043. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lövőfegyverekhez való karikák előállítására

MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEIRAS 118043. SZÁM. XlX/a. OSZTÁLY. — F. 7356. ALAPSZÁM. Eljárás lövőfegyverekhez való karikák előállítására. Fegyverneki Frommer Rudolf, gépészmérnök, vezérigazgató Budapesten. Pótszabadalom a 114312. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentése 1935. lebrnár 22-ike. 10 30 ,0 A találmány a 114.312. 1 száiniú szaba­dalomban ismertetett eljárás további ki­alakítása és célja a kézi lövőfegyverek, főleg puskák felső és alsó karikáit gaz­daságosabban és 'tökéletesebben előállí­tani. A csatolt rajzok 1—12. ábrája egy puska felső karikájának, a 13—23. ábra pedig alsó karikájának előállítására való rész­leteket tűnteti fel. Az 1. és 2. ábra a felső karika előállítá­sára való csődarab elől- és oldalnézete. A 3. és 4. ábra e esődarab elől- és oldal­lézete az első eljárási művelet után. Az 5. és 6. ábra a felső karika előállításá­oz való további munkadarab elől- és ol­dalnézete. A 7. és 8. ábra ugyanezen munkadarab elöl ós oldalnézete az eljárás szerinti ala­kítás után és a 9. ábra a 7. ábrához! tartozó felülné­zet. A 10. ési 11. ábra a készen összeszerelt felső karika elől- és oldalnézete, míg a 12. ábra annak fölülnézete. A 13—18. ábrák a sík lemezből készítendő alsó karika előállítási eljárásának külön­böző fokozatait mutatják. A 19. ábra a kész alsó karika metszete, a 20. ábra oldalnézete és a 21. ábra metszeite a 19. ábra XXI— XXI vonala, szerint. A 22. és 23. ábra az alsó karikához vialó munkadarab oldal- és homloknéaate. A felső karikát két részből késizítjük éspedig az 1. és 2. ábrán látható csőda­rabból és az 5., 6. ábrákon feltüntetett alakban kivágott sík lemezből. Az (1) csődarabot a 3. ábrán látható elliptikus alakra nyomjuk és azon elkészítjük a (2) 40 kivágást, valamint a törzsszabadalomban ismertetett módon a (3) szemölcsöt. Az 5. és 6. ábrán feltüntetett (4) lemjez végein, (5, 6) nyúlványok vannak, közepétől oldalt pedig elliptikus vonal szerint kivágott (7) 45 nyúlványt készítünk. Az (5, 6) nyúlvá­nyokon a (8, 9) furatok vagy lyukasztások a (7) nyúlványon pedig a (10) furat vagy lyukasztás van. Az (5) és (7) nyúlvá­nyok között még két (11) és (12) furat 50 vagy lyukasztás készül. Az így előkészí­tett lemezt a (13) vonal mentén derékszög alatt úgy hajlítjuk meg, hogy a (6) toldat a rajz síkjából a Szemlélő felé kiemel­kedjék. Ezután a lemezt a (14) vonal men- 55 tón szintén derékszög alatt hajlítjuk meg, de úgy, hogy az (5) nyúlvány a rajz sík­jából a szemlélőtől távolodjék. Ezután a (4) lemezt a (15) vonal mentén 180° alatt hajlítjuk meg; e hajlítások legjobban a 60 9. ábrán láthatók, ahol a hajlásokat meg- . felelően (13, 14) és (15) számokkal jelöl­tük. A (15) vonal mentén való összehaj­tással a <11) és (12) furatok vagy lyu­kasztások egytoásra kerülnek és a miunka- 65 darabon a (16) nyúlvány keletkezik (7. ábra), melynek (11, 12) furataiba a pus­kák gúlába rakását megkönnyítő isimert tüske erősítendő, mely a rajzon nincs feltüntetve. A 7—9. álbrán feltüntetett 70 munkadarabot a 3., 4. ábrákon látható munkadarabba akként; toljuk be, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents