115992. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3,4-dioxifenilmonoalkilaminobutanolok-1 előállítására

VAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 115992. SZÁM iv/h/l. (IV/h/a.) OSZTÁLY. — F. 7450. ALAPSZÁM. Eljárás 3, 4-dioxifenilmonoalkilaminobutanolok-l előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég- Frankfurt a/M. (Németország1 ). A bejelentés napja 1935. évi junius hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi junins hó 7-ike. Ismeretes, hogy a fenilaminoalkoholok­nák, különösen, a fenilmagban hidroxile­zett származékoknak edényhatásuk van, melyet a gyógyászatban többek között a 5 légutak spazmusainak oldására hasznosí­tunk. A szóbanforgó készítmények, melyek közül főkép a 3.4-dioxifeniknetilamino­etanolt tág körben alkalmazzák, annyiban hátrányosak, hogy toxicitásuk nagy. Ezen-10 felül a körfolyamatra nem kívánatos mel­lékhatásokat is gyakorolnak, mindenekelőtt a vérnyomást fokozó hatásuk van, mely az asztmaterápiában igen zavaróan hat. Azt találtuk, hogy ugyanolyan erős bron-15 chodilatoriás hatású, eddig ismeretlen ve­gyületekhez jutunk, melyek azonban jóval kevésbé mérgesek, ha 3.4 - dioxibutirofe­nont magukban véve ismert módszerekkel a megfelelő monoalkilaminoalkoholokká 20 alakítunk át. így pl. ha 3.4-dioxibutirofe­nont célszerűen előzetes benzilezés után brómozunk, a brómot a metilamino-cso­porttal kicseréljük és az így kapott metil­aminoketont redukáljuk, akkor a 3.4-dioxife-25 nil-metiIaminobutanol-1-hez jutunk, mely ugyanolyan bronchodilatoriás hatású, mint a 3.4-dioxifenil-metilaminoetaniol, de toxici­tása utóbbinak csupán 1/200-a. Hasonló sikerrel állíthatjuk elő a H-homologokat és 30 az analóg vegyületeket is, melyek ugyan­úgy, mint a metilamido-vegyület kiváló far­makológiai hatásúak, anélkül, hogy az is­mert alkaminek módjára a körfolyamatra, különösen a vérnyomásra nem kívánatos 35 mellékhatásokat fejtenének ki. Optikailag aktív savakkal az új alkamineket az opti­kai antipodusokra hasíthatjuk. Az új eljá­rással kapott anyagokat a gyógyászatban, a légzőszervek megbetegedéseinek gyógyí­tására kívánjuk felhasználni. 40 Példák: 1. 72 g 3.4-dibenziloxibutirofenont 250 cm3 metilénkloridban feloldunk, az oldat­hoz 30 g kalciumkarbonátot és azután csep­penként 32 g brómot adunk. A cserebom- 45 lás befejezte után a csapadékról leszíva­tunk, azt metilénkloriddal utánamossuk és a kapott szürletet vákuumban besűrítjük. A leírt módon 88 g 3.4-dibenziloxibróm­butirofenont kapunk, melyet ezután 100 50 cm3 alkoholban feloldunk és az oldathoz 48 g metitbenzilamint adunk. Az egészet éjjelen át állni hagyjuk és a keletkezett me­tilbenzilaminbrómhidrát kicsapására étert adunk hozzája. A kikristályosodott bróm- 55 hidrátról leszívatunk és azt éterrel utána­mossuk. Az éteres oldatot most a szükséges mennyiségű 10°/o-os sósavval kirázzuk, ami­kor is a reakció során képződött 3.4-dibenziloxifenil - metilbenzilaminobutanonr 60 klórhidrát sűrű olaj alakjában válik le. Ezt a klórhidrátot különválasztjuk, ötszö­rös mennyiségű alkohollal hígítjuk, majd palládiummal és hidrogénnel hidrogénez­zük. A kiszámított mennyiségű hidrogén 65 felvétele után a katalizátorról leszívatunk és az alkoholos oldatot vákuumban besű­rítjük. A kristályos maradékot alkoholból vagy pedig alkohol és eceteszter keveréké­ből átkristályosítjuk. A 3.4-dioxifenil-me- 70 tilamidobutanolr-klórhidrát 106- 168°-on ol­vad.

Next

/
Thumbnails
Contents