115915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és alátétek aszfaltba vagy szurokba rakott, sülyedésmentes parkéttapadló előállítására

dülés elleni biztonságát kellően fokozzuk, de egvúüal gondoskodnunk kell arról, hogv az élére állított fémszalag egész hos,z­szában megfeküdjék a helytálló alapon 5 vagyis az (x)-szel jelzett vonal szerinti meghajlít ás egv síkban történjék. A fém­szalagnak hullámos vagy zeg-zugos kikép­zése e műveletet könyebbé és biztosabbá leszi,, mint abban az esetben, ha sima fém-10 szalag volna hajlítandó. A helytálló aljzaton szabadon elhelye­zelt, távolságtartó fémszalagok ugyanazt a feladatot oldják meg, mint a parkétalapok alsó oldalán eddigelé megerősíted lábacs-15 kák. kengyelek vagy hasonló távolságtartó szervek, de egyszerűbb és kevesebb költ­séggel kivihető módon. A találmánybeli eljárás lényege nem vál­tozik, ha előbb öntjük a folyékony aszfal-20 tot vagy szurkot a helytálló aljzatra és ezt követ őleg helyezzük el a még híg ré­tegben a távolságtartó fémszalagokai, mi­ket azután a szorosan egymás mellett be­nyomott parkétalapokkal az aljazalhoz s-zo-25 ríturik. Szabadalmi igények: 1. Eljárás aszfaltba vagy szurokba rakott, sülyedésmentes parkélapadló előállítá­sára. melyet az jellemez, hogy a helyt­álló alapon, pl. betonaljzaton vagy 30 deszkapadlón alátétként működő, célsze­rűen, szalagalakú távolságtartó-szerve­kel akként helyezünk el szabadon, hogy mindegyik parkétalapot két vége köze­lében alátámasszák; ezt köveLőleg ol- 35 vaszlott aszfaltot vagy szurkot öntünk az alapra, majd az így kapott, lágy aszfalt- vagy szurokrétegbe, szorosan egymás mellett, addig nyomjuk az egyes parkélalapokat, míg utóbbiak a távol- 40 s ág tar ló-szer veken fel nem feküsznek. 2. Az 1. igénypontban védeti eljárás kivi­viteli alakja, melyet az jellemez, hogy a helytálló alapra előbb öntünk olvasz-LoLt aszfaltot vagy szurkot és az így 45 kapoll lágy rétegbe helyezzük a távol­ságtartó-szervekel. majd pedig utóbbia­kat a szorosan egymás mellett benyo­mott parkétalapokkal az alaphoz szo­rítjuk. 50 3. Távolságtartó-szerv az 1. vagy 2. igény­pontban védett eljárás kivitelére, melyet az jellemez, hogy hullámos vagy zeg­zugos. vagy pedig oldalt kihajlított bor­dás fémszalag, melynek szélessége az 55 aszfalt- vagy szurokréteg kívánt vastag­ságával egyezik meg. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents