115915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és alátétek aszfaltba vagy szurokba rakott, sülyedésmentes parkéttapadló előállítására

MAGYAR KTRALY1 SZABADALMI RTRÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRAS 115915. szám VLIÍ/E. OSZTÁLY. — F. 7353. ALAPSZÁM. Eljárás és alátétek aszfaltba vagy szurokba rakott, sülyedésmentes parkétapadló­előállítására. Fircsa Béla mííasztalos, parkétakészítő mester Budapest. A bejelentés napja 1935. évi február hó 22-ike. A forró aszfaltba vagy szurokba rakott, alul fecskefark-alakú keresztmetszettel hor­nyolt falapokból készült parkétapadló hát­ránya az, hogy az egyes parkétalapok, 5 nagy teher alatt vagy meleg időben, illetve erősen fűtött helyiségben, aránylag kisebb terhelés esetén is sülyednek illetve elmoz­dulnak, ami javítómunkát tesz szükségessé, hogy a padló újból mindenütt vízszintes 10 legyen és az alkalmazott aszfalt- vagy szurokréteg kívánt vastagsága ugyancsak mi ndenü 11 megmaradjon. A találmány oly eljárásra vonatkozik, amely igen egyszerű és megbízható módon 55 biztosítja, hogy az aszfalt- vagy szurok­réteg mindenütt egyenlő vastag legyen és az egyes parkétalapok ne sülyedhessenek, illetve ne mozoghassanak el. E célt a találmány szerint úgy érjük el, 20 hogy a helytálló, vízszintes alapon, pl. be­tonaljzaton vagy deszkapadlón alátétként működő, célszerűen, szalagalakú távolság­tartó szerveket akként helyezünk el sza­badon,, hogy minden egyes parkétalapot 25 két vége közelében alátámaszthassák; ezt követőleg forró aszfaltot vagy szurkot ön­tünk az alapra és az egyes parkétalapokat szorosan egymás mellett., addig nyomjuk a folyékony aszfalt- vagy szurokrétegbe, 30 míg a távolságtartó szerveken fel nem fek­szenek. Az ilyen módon előállított parkéta­padlónál tehát az alkalmazott aszfalt­vagy szurokréteg mindenütt egyenlő vastag marad és az egyes parkétalapok az említett 35 okok miatt nem sülyedhetnek. A mellékelt rajz 1. ábrája felülnézetben, 2. ábra pedig, nagyobb léptékű met­szetben, a találmánybeli eljárással készült padozatot szemlélteti. A 40 3„ 4. és 5. ábrák az eljáráshoz használt, szabad távolságtartó szervek egy négy példa­képem kiviteli alakját, felülnézetben tün­tetik fel,, míg a 6. ábra az 5. ábrához tartozó oldalnézet. 45-Az (a) parkétalapokat, szorosan egymás mellett, a helytálló alapon, pl. (b) beton­aljzaton elhelyezett (c) aszfalt- vagy szu­rokrétegbe rakjuk, mikor is az aszt'al L vagy szurok, ismert módon, a fecskefark kereszt- 50' metszetű hornyokba hatol és a parkéta­lapokat fogvatartja. Hogy a parkétalapok nem kívánt sülyedését megakadályozzuk illetve a (c) aszfalt vagy szurokrétegnek mindenütt egyenlő vastagságát biztosítsuk, 55-mielőtt még a folyékony aszfaltot vagy szurkot a (b) alapra öntenők, utóbbin — célszerűen — fémszalagokat helyezünk el szabadon. A szalagok szélessége az aszfalt­vagy szurokréteg kívánt vastagságával meg- eo­egyezik. E célra használhatunk különböző kivitelű fémszalagot, így pl. hullámos (d) vagy bizonyos távolságokban oldalirányban kihajlított, bordás (f), vagy pedig zeg­zugos "(g) szalagot. E fémszalagókat úgy 65-helyezzük el a helytálló (b) alapon, hogy minden egyes parkétalap a két vége köze­lében alátámasztassék. Hogy azonfelül az élére állított fémszalag stabilitását fokoz­zuk, a hullámos vagy zeg-zugos kiképzésű 70 fémszalagot még úgy hajlíthatjuk, hogy lapos hullámok keletkezzenek, miként ezt az 1. ,ábrabeid (x) vonalak jelzik. Ebben az esetben a távolságtartó fémszalagok el-

Next

/
Thumbnails
Contents