115914. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó transzformátor

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 115914. SZÁM Vll/'g. OSZTÁLY. — M. 106Ő2. ALAPSZÁM. Szabályozótranszformátor. Julius Pintsch A. G. berlini cég, mint Naamlooze Vennootschap Machinerieen-en Apparaten Fabrieken „Meaf" cég Utrecht, jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi november hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi november hó 19-ike. A találmány szaMlyozótransziormátor, pl. változó terhelésű egy- vagy többfázisú hálózatok feszültségének szabályozására, ill. állandó értéken tartására. Ily szabá-5 lyozótranszformátornak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a létesített feszültséget még nagy üzemáramokkal terhelésnél is finoman fokozatosan változtassa anélkül, hogy a kapcsolásnál az üzem áram meg-10 szaki ttatnék vagy észrevehetően fojtatnék, Ismeretes szabályozótranszformátor-szer­keze leknél, pl. egyfázisú transzformátor szekundertekercselését csapolásökkal lát­ják el, melyek egy kontaktuspálya kontak-15 tusaival összekötöttek. A szabályozható fe­szültség úgy változtatható, hogy egy kefét tolunk el e kontaktuspálya mentén.Ha emel­lett az üzemáramot nem akarjuk meg­szakítani, úgy elkerülhetetlen az, hogy az 20 egyik kontaktusról a következőre való át­menetnél a két kontaktust rövidre zár­juk. Ennek az a következménye, hogy a tekercselésnek e kontaktusok között levő szakasza rövidrezáratik. Minthogy e te-25 bekercselésrészt a primertekercselés létesí­tette összfdlyam járja át, ennélfogva igen nagy rövidzárlati áram folyik, amely tud­valevőleg a kontaktuspálya pörköl ődését, a tekercselésnek meg nem engedett mérvű 30 felmelegedését stb. vonja maga után. E szerkezetet már most úgy javították, hogy az átkapcsolási folyamathoz két ke­fét alkalmaznak és ezek közé ellenálláso­kat vagy fojtótekercseket iktatnak úgy, 85 hogy a tekercselésnek két egymásrakövet­kező kontaktus között levő szakasza min­dig csak ilyen ellenállásokon vagy fojtó­tekercseken át van rövidrezárva. Ezeken az ellenállásokon vagy fojtótekercseken ekkor — legalább átmenetileg — az, üzem- ÍO áramnak át kell folynia. Az a követelmény, hogy az üzemáramot nem szabad észre­vehetően fojtani, ennek következtében nincs teljesítve. Más megoldás az, hogy a szabályozót- 45 tekercselést két vagy több részmagra el­osztva rendezik el. E részmagok közül mindegyik az állandó menetszámú teker­cseléssel összeláncolt főfolyamnak csak egy részét vezeti. A különböző részmagokra 50 elosztott szabályozótekercselésnek a csapo­lásai olymódon vannak egy kontaktuspá­lyához vezetve, hogy az egyik kontaktus­ról a rákövetkezőre való átmenetnél csak egy részmag tekercselésének egy része zá- 55 ródik rövidre. Ennek az a következménye, hogy azon részmagnak a folyama, ame­lyen a pillanatnyilag rövidrezárt teker­cselésrész van, a többi részmagra szorul. A rövidzárlati áramkörben ezzel az in- 60 dukált feszültség gyakorlatilag nullára süllyed. E rövidrezárt áramkör nyitásá­nál ennek következtében megszakitási szikra nem keletkezik, minthogy nem kell említésreméltó energiát lekapcsolni. 65 E megoldásnak megfelelő szerkezetet az 1. ábra mutat. Az (1) vasmag a (2, 3, 4, 5) rész­magokon egy-egy (6, 7, 8, 9) szabályozó­tekercselést, a (10) száron pedig a (11) 70 állandó menetszámú tekercselést hordja. A szabályozótekercselések csapolásai a

Next

/
Thumbnails
Contents