115908. lajstromszámú szabadalom • Önborotvatartó

MAGYAR KIRÁLYI % SZABADALMI BÍRÓSÁG # SZABADALMI LEÍRÁS í 15908. SZÁM. Ill/b. OSZTÁLY. — Sah. 5465. ALAPSZÁM. Önborotvatartó. Schwarcz Márkusné háztartásbeli, Újpest. A bejelentés napja 1936. évi június hó 23-ika. A találmány egy darabban készült tartó, önborotvákészüléknek és több tartalékpen­gének tárolására, valamint a pengék fené­sére, A találmány szerint olyan lorma-5 darabban, melynek anyaga önborotvapen­gék kézi fenésére alkalmas, a te nőshez ismert homorú felületet, az összerakott borolvakészülók felvételére üreget és tar­talékpengék felvételére további üreget ala-10 kilunk ki. A mellékeli rajz a találmány szerinti tartó egyik megoldási alakját példaként szemlélteti. Az 1. ábra a tartó íelülnézele, a 15 2., 4. ábrák pedig függélyes metszetek az 1. ábra II—II, III—III és IV—IV vo­nalai mentén. Az (1) formadarab kézi pengefenéshez ismert kemény anyagból,, pl. öntött üveg-20 bői, márványból, porcellánbóL fajanszból; acélból, megfelelő műkőből vagy egyéb mű­masszából készül. Az (1) formadarabban hengerpalástalakú (2) mélyedés van, mely ismeri módon a penge fenésére való. E 25 célból a pengét e mélyedés száraz vagy benedvesített felületén egyik ujjunkkal ide­oda mozgatjuk. A találmány szerint az (1) formadarabban még további (3) mélyedés van az összerakott önborotvakészülék fel-30 vételére és (4) mélyedés néhány tartalék­penge tárolására. A tartalékpengék kisze­désének lehetővé tételére a formadarabnak a (4) mélyedéssel szomszédos falán a felül nyitott, félköralakú (5) bevágás van. A 3. 35 ábrán a behelyezett borotvakészüléket eredmény vonalak jelzik. A (3, 4) mélye­dések előnyösen olyan mélyek, hogy a beléjük helyezett tárgyak az (1) formada­rab felső felületéből nem állnak ki. A tar­tót a beléje fektetett tárgyakkal együtt 40 tokban lehet forgalomba hozni, sorozatos használatkor azonban a tokol esetleg félre­tehet j ük és arra majd csak szállításkor,, utazáskor stb. lesz szükség. A találmány szerinti tartó előnye, hogy 45 az önborotvakészülék és a tartalékpengék eddigi külön tartója az ismert fenőkészü­lékkel egyetlen, könnyen kezelhető, hor­dozható és tisztítható.. kényelmesen hasz­nálható darabot alkot. 50 A találmány természetesen nem szorítko­zik (2—4) üregek ábrázolt viszonylagos elhelyezésére. Épp így az (1) formadarab anyagában ennek tömegét csökkentő to­vábbi üregek is lehetnek. A borotvakészü- 55 lék könnyebb kiemelésére a formadarab­nak a borotvakészülék pengelarló részét kívül határoló falában az (5) bevágáshoz hasonló bevágást alkalmazhatunk. A borot­vákészülék pengetartó részét, valamint nye- 60 lét külön-külön mélyedésekben is tárol­hatjuk. Szabadalmi igények: 1. Önborotvatartó, melyre jellemző a pen­gék fenésére alkalmas anyagból készült 55 olyan formatest, melyben az összera­kott borotvakészülék felvételére, tarta­lékpengék tárolására, valamint a pen­gék magábavéve ismert kézifenésére al­kalmas egy-egy üreg vagy mélyedés van. 70 2. Az 1. alatt igényelt önborotvatartó meg­oldási alakja, melyre jellemző, hogy a formatestben a borotvakészülék penge­tartó részének és e készülék nyelének felvételére két külön üreg vagy mélye- 75 dés van az egyéb üregéken kívül. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents