115883. lajstromszámú szabadalom • Eljárás iparilag értékes nitrogén vegyületek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115883. SZÁM. IV h 2. OSZTÁLY. — F. 74:22. ALAPSZÁM. Eljárás iparilag értékes nitrogén vegyületek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktieng-esellschaft cég- Frankfurt a/M. 2. pótszabadalom a 111806. 1. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1935. évi május hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi május hó 24-ike. A törzsszabadalom ós ennek 113906. lajstromszámú 1. pótszabadalma eljáráso­kat helyez védelem alá iparilag értékes kvatemer amm ón i u m veg y ii letek előállttá-5 sára. E munkaterület további feldolgozása nál azt találtnk, hogy a törzjs- és 1. pót­szabadalomban még nem ismertetett olyan poliammóniumvegyületék, melyek leg-10 alább egy nagyobb molekulasúlyú alifás szénhidrogénmaradékot tartalmaznak, sok­szor igen értékes tulajdonságaikkal tűn­nek ki, különösen antiszeptikus hatásuk tekintetében. Ezeket a vegyületeket íer-15 tőtlenátő éls konzerváló szerekként hasz­nálh altjuk. A legalább egy nagyobb molekulasúlyú alifás szénhidrogérumaradékot tartalmazó új poliammóniumvegyületoket magában 20 véve szokásos munkamódszerekikel épít­jük fel. így pl. legalább két reakcióképes helyettesítőt tartalmazó alifás vegyülete­ket tercier aminokkal hozhatunk csere­bomlásba. Ekkor legalább az egyik reak-25 ciókomponensnek egy magasabbrendű ali­fás s zé nh i d r o génma radék öt kell tiartal -raaznia. Az előbb említett alifás vegyüle­tek (legalább két reakcióképes helyette­sítővél) előnyösen több vegyértékű alko-30 liolökniak pl. halogénhidrogénsiavaklkal vagy aromás szulfonsavakkal képzett ész­teréi. Másrészt tercier * poliaminokiát is, me­lyekben egy vagy több nitrogénatom 35 gyűrűszerűén tehet kötve — müfcénit pl. a tercier piperazinokban —, alkoholok reak­cióképes esztereivel, pl. több vegyértékű szulfonsavak alkilhalogefniidjeivel vlagy alkitesztereivel hozhatunk cserebomlásba. Ekkor is legalább az egyik reakciókompo- 40 nenlsnek egy magasabbrendű alifás szén­hidrogénjmaradékot kell tartalmaznia. A tercier poliaminok átalakítása kvaterner p o 1 i ammórü um végy ii le t ekk é f okozatokban is történhetik. 4 5 A nagyobb molekulasúlyú alifás szén­hidrogénmaradékot tartalmazó új poli­ammóniumvegyüteteket úgy is előállít­hatjuk, hogy tercier, aimint olyan Uvater neír ammóniumvegyület hatása alá helye- 50 ziink, melyben reakcióképes helyettesítőt tartalmazó szénhidrogénmaradék van, Most is az egyik rekaciókomponensiben egy magasabbrendű alifás szénhidrogén­maradéknak kell lennie. Így pl. maga- 55 sabbrendű alifás szénhidogónmlaradékot tartalmazó tercier, amint trialkilamimó* niumalkilhalogenicl hatása alá helyezhe­tünk. A magasabbrendű alifás szénhidro­génmiaradék, fordítva, a kvatemer trial- 60 kilammóniumalkíilhalogenidben vagy egy­aránt mindkét reakciókomponensben is benne lehet. Az így kapható poliammóimumvegyüte­tek helyettesítőket, így hidroxilgyökökéit, 65 szulfhidrilgyököket, továbbá pl. halogén­atomokat tartalmaz,hat kötve. Az alifás maradékok, főleg a maglasabbrendűek, éterszerűen kötött oxigénatomokat vagy kén atomokat is tartalmazhatnak. 70 1. példa. 116 súlyrész tetrametiletiléndiamint 498 sr. dodecilbromiddal több órán át kb. 100°-on melegítünk. Kihűlés uitáin a ke­letkezet nyúlós szörpöt — mely hosszabb 75

Next

/
Thumbnails
Contents