115876. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet fényképészeti készülékekhez a fényérzékeny réteg megvilágításának szabályozására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115876. SZÁM. IX/Í. OSZTÁLY. H. (>373. ALAPSZAM. Szerkezet fényképészeti készülékekhez a fényérzékeny réteg megvilágításának szabályozására. Dr. Riszdoríer Ödön tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi június hó 5-ike. A találmány fényképészeti felvételek megvilágítási idejének szabályozására való szerkezet, amelynél e szabályozáshoz foto­elektromos cellát alkalmazunk és a sza-5 bályozáshoz e fotoelektromos cella ára­mát használjuk. A találmány értelmében a fotoelektromos cella áramát a cellára eső fény intenzitásán kívül a megvilágítás ide­jét meghatározó további tényezőktől, ígv 10 pl. a zársebességtől, a fényrekesznyílás nagyságától, az emulzió érzékenységétől való függőségben is befolyásoljuk. A találmány néhány kiviteli alakját a rajz ábrái mutatják és pedig az 15 1. ábra a találmány szerinti megoldás általános vázlata, a 2. ábra egy féíiyképező készülék vázlatos keresztmetszete, a 3. ábra a 2. ábrában feltüntetett készü-20 lék egy részletének metszete és a 4. ábra a fotoelektromos cella elrende­zésének vázlata. Fényképészeti felvételeknél a helyes megvilágítás beállítása nehézségieket okoz. 25 Evégből alkalmaznak többek között opti­kai aktin om é t erekel is, ezek azonban nem váltak be, mert az emberi szem ugyanazzal a fényintenzitással szemben különböző kö­rülmények között különböző mértékben 80 érzékeny. A helyes megvilágításhoz szük­séges fény mennyisége ezenkívül többféle tényezőtől függ. Adott esetben rendszerint figyelembe kell venni a fényképezésnél használt fényérzékeny réteg érzékenységi 35 fokát, a felvételnél alkalmazott rekesz­nyílás és zársebesség nagyságát. Ha ezek közül a tényezők közül kettőt szabadon felveszünk, úgy a harmadik rendszerint meg van határozva. ' A találmány értelmében a fényérzékeny rétegre eső fény mennyiségét megszabó szerveket fotoelektromos cella áramának segélyével állítjuk be. Evégből a foto­elektromos cella áramával vagy a fény­rekeszt, vagy a zárt befolyásoljuk és oly 45 eszközöket alkalmazunk, amelyek a foto­cella áramának erősségét a fenti két té­nyezőn kívül még további tényezők függ­vényében közvetve vagy közvetlenül befo­lyásolják. 50 Az 1. ábra szerinti megoldásnál a foto­cella árama a fényrekeszt állítja. A pél­dában szeléncellát (11) vettünk fel, ame­lyet a (13) telep táplál és amelynek (12) áramkörében (10) ampérmérő van. Ezzel 55 sorosan feküsznek az (57) mágnes (56) tekercse és három (16, 17) és (18) soros kapcsolású szabályozható ellenállás. Az (57) mágnes (58) fegyverzete forgatható (14) tárcsán van megerősítve. A mágnes 60 erejével szemben a tárcsán (60) rugó tá­mad, mely a tárcsát a nyíl irányával ellen­tett értelemben törekszik elfordítani. A (16, 17) és (18) ellenállások mindegyikén csúsztató kontaktus mozgatható, úgyhogy 65 e kontaktusok eltolásával az áramkör el­lenállása változtatható. A (14) tárcsát (65) kar köti össze a (15) fényrekesz állító gyű­rűjével. Mindezek az eszközök adott eset­ben fényképészeti felvevő készülékekbe 70 vannak beépítve és pedig akként, hogy a felvevő optika tengelye és a fotocel­lába eső fénykéve tengelye egymással pár­huzamosak.

Next

/
Thumbnails
Contents