115814. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cseppfolyós anyagnak légnemű anyagba való porlasztására, főképpen gyógyászati célokra

MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115814. SZÁM. Vll/e. OSZTÁLY. — K. 134:63. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés cseppfolyós anyagnak légnemű anyagba való porlasztására, főképpen gyógyászati célokra. Kemény Sándor orvosi műszergyáros Budapest. A bejelentés napja 1936. évi április hó 20-ika. A találmány eljárás és berendezés meg­határozott mennyiségű cseppfolyós anyag­nak — elsősorban gyógyszernek vagy fer­tőtlenítőszernek — meghatározott mennyi -5 ségű légnemű anyagba — elsősorban le­vegőbe — való porlasztására. A találmány szerinti porlasztásra különféle gyógyászati eljárások — mint pl. az inhalálás — cél­jaira, elsősorban pedig a dr. Müller-féle 10 mediköthorax céljára van szükség. Ez az eljárás abból áll, hogy folyékony gyógy­szer, ill. fertőtlenítőszer elporlasztásával kapott ködöt tartalmazó levegőt töltünk be a pleuratérbe és ennél fontos leg-15 inkább az, hogy a betöltendő, meghatá­rozott mennyiségű és nyomású levegő pon­tosan az előírt mennyiségű gyógyszer-, ill. fertőtlenítőszer-ködöt tartalmazza. A levegőt — vagy esetleg más légnemű 20 anyagot — amelybe a folyadékot be akar­juk porlasztani, a találmány szerint meg­felelő térfogatú tartányból vesszük és mi­után a levegő egy önmagában ismert por­lasztón áthaladt és itt elporlasztott folya-25 dékot vett fel, ismét e tartányba vezsetjük vissza. A tartányba visszakerült és már folyadékködöt tartalmazó levegőt állandó körfolyamban ismét a porlasztóba vezetjük és további folyadékmennyiséget porlasz-30 tünk belé. A levegő állandó körbeáram­lása mindaddig tart, amíg a szándékolt folyadékmennyiségei belé nem porlasztot­tuk. Az eljárás kivitelekor úgy járunk el, 85 hogy a tartányt és porlasztót összekötő, elvezető és visszavezető vezetékek egyi­kébe az áramlást létesítő tetszőleges reöd­szerű légszivattyút iktatunk és ezt ad­dig tartjuk üzemben, amíg a porlasztó­ban lévő folyadékból az elporlasztani szán- tö­déből t mennyiség el nem fogyott, azaz el­porlasztott állapotban a körbeáramló le­vegőbe nem került. Ügyelnünk kell ter­mészetesen arra, hogy a rendszer zárt le­gyen, azaz kívülről levegő ne juthasson 45 bele és így a körbeáramló levegő meny­nyisége változatlan maradjon. Az alkalmazott légszivattyú kézi vagy gépi hajtású lehet és egy helyett esetleg tötab szivattyút, tartányt vagy porlasztót 50 is alkalmazhatunk. A rendszer legmé­leybb fekvésű pontjára előnyösen egy vagy több, a lecsapódott folyadékot összegyűjtő edényt helyezünk. A porlasztás fokozására és a lecsapódások csökkentésére melegí- 55 tést is lehet alkalmazni. A porlasztás befejezése után a tartány­ban lévő ködöt a kívánt célra, pl. inhalá­lásra, felhasználjuk. A medikothorax-be­rendezéseknél levegőtartányként legcélsze- 60 rűhben imagát a készülék munkaterét használjuk fel. A rajz példaképen egy a találmány sze­rinti eljárás kivitelére alkalmas medíkotho­rax-készüléket mutat vázlatosan. 65 A készüléknek mércézelt (a) levegőtar­tánya és fel és le mozgatható, Ugyancsak mércézett (b) víztar tánya van. E két tar­tányt az (u) szorítóval zárható (c) gumi­cső köti össze egymással. A szorító le- 70 vétele után víz áramlik a (b) tartányból az (a) tartányba és igyekszik kiszorítani az ebben lévő levegőt. A kiáramló levegőt az (a) tartányon lévő háromfuratú (p)

Next

/
Thumbnails
Contents