115806. lajstromszámú szabadalom • Kocsipálya-átjáró függőpályákhoz

AGYAR KIRÁLYI w SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 115806. SZÁM. V/g. OSZTÁLY. Z>. 4793. ALAPSZÁM. . Kocsipálya-átjáró függőpályákhoz. Doniam Aktiengesellscliaft cég1 Duisburg*. A bejelentés napja 1936. évi április hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1935. évi május hó 29-ike. A találmány kocsipálya-átjáró függő­pályákhoz, melyeken pl. darukocsik (futó­macskák) vagy más ily járművek járat­hatók, melyek valamely, pl. egy járódaru 5 részét alkotó kocsipályáról egy másik, pl. helytállóan elhelyezett vagy szintén mozgó kccsipályára gördítenek át. Ne­hogy a csatlakozási helyzetben, amelyben a darukocsi átgördíthető, tévedésből ma-10 gát a darut hozzák mozgásba és így más­részt a darukocsi a csatlakozási helyzeten kívül jutva, a kocsipálya végén túlgördül­jön s azután lezuhanjon, mozgatható rete­szeket szokás alkalmazni, melyek az elre-15 teszelési helyzetben a darukocsi kerekei­nek útjába nyúlnak. A találmány szerint ezeket a reteszeket a járókerekek mozgási pályáján kívül úgy helyezzük el, hogy azok magának a 20 darukocsinak útjába nyúlnak. Evégből a reteszeket a kocsipálya alatt, a pálya kö­zépsíkja mentén működtetjük. Ennek az a fontos előnye, hogy mikor a darukoosi a reteszekkel szembe szalad, a darukocsi 25 a inaga fő tömegének közelében fékeződik le; ellenben a korábbi megoldásnál a jármű kerekes részeinek alakja bizonyos használati idő útján rendszerint megvál­tozott, ami üzemképességük rovására 30 ment. Ezekkel a reteszekkel oly járulékos szer­kezeteket köthetünk össze, melyek az el­reteszelés megszüntetését a kocsipálya csatlakozó helyzetén kívüli helyzetben 35 meggátolják. Ezenkívül oly szerveket al­kalmazunk, melyek az átjáró helyzetben a két pályavég kellő helyzetét kényszer­mozgásúan biztosítják, ami azokat a rend­kívüli kellemetlen lökéseket, melyek a darukocsinak az egyik pályájáról a má- 40 sikra való átvezetésekor eddigelé fellép­tek, messzemenően mérsékli. A rajzon a találmány példaképpeni megoldási alakja látható. Az 1. ábra az elreteszelő szerkezetet a két 45 kocsipálya csatlakozó helyzetében, oldal­nézetben szemlélteti. A 2. ábra a helytálló kocsipálya homlok­nézete. A 3. és 4. ábrák a reteszmozgásokat ma- 50 gyarázó, kisebbléptékű vázlatok. Az (l)-gyel jelölt darukocsi a (3) járó­darun lévő (2) kocsipályákon járatható. Maga a daru, a (4) görgőivel (5) függő­pályán függ. Az utóbbin a daru oly tá- 55 volságra járatható, hogy a helytálló (6) függőpályához csatlakozhatik. Az (1) darukoosi útjában, még pedig a (2) kocsi­pálya tartóövrészei között, a (7) reteszt alkalmazzuk, mely függélyes tolóretesz. 60 Ezt a reteszt a gépkezelő részéről vezérelt (8) rúd mozgatja, melyhez a (9) szögemelő. csatlakozik. Az utóbbin megerősített (10) csap a (7) retesznek pecekszerű (11) meg­hosszabbításával kapcsolódik, úgy hogy 65 a (9) emelőnek az óramutató járásával egyező kilengetésekor a retesz felfelé, a kireteszelési helyzetbe emelkedik. Nehogy a kireteszelést rosszkor lehes­sen foganatosítani, a tengelye irányában 70 eltolható (12) rudat alkalmazzuk, melyet a (13) rugó (az 1. ábrán) balra szorít. Az átjáróhely szomszédságában a (14) görbü­leti felületet alkalmazzuk, mely a (12) rúd (12a) fejrészét a (3) járódarunak a csatla- 75 kozó helyzetbe való befutásakor jobbra

Next

/
Thumbnails
Contents