115788. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos ellenállásokhoz való massza előállítására

MA6YAR KIRÁLYI SZABADALM1 BIBÓSA0 SZABADALMI LEÍRÁS 115 788. SZÁM. Vll/G. OSZTÁLY. — K. 13157. ALAPSZÁM. Eljárás villamos ellenállásokhoz való massza előállítására. Magyar Wolframlámpa Gyár Kremenezky János Rész vény társatság cég, liudapest, mint az Elektrische Glüiilampenfabriken Joh. Kremenezky A. G. wieni cég jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 18-ika. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 18-ika. A találmány eljárás villamos ellenállá- más módon történik, mint a műgyanták­sokhoz való massza előállítására, amely nál. 3r> szerint i'émporból és folyékony kötőszerből Az új eljárással előállított masszát vii­álló keveréket keményítünk és azután nyo- lamos ellenállások vagy potenciométerek más alkalmazásával sűrítünk (komprimá- félvezetőmasszáinak készítésénél külön­!unk). Ezzel az eljárással olyan massza- bűző módon használhatjuk í'el. „Félvezető" kat tudunk készíteni, amelyeknek ellen- alatt általában olyan masszatestet értünk, u\ állásértéke tág határok között változhat és amelynek vezetőképessége — ha csak cse­különösen olyan kicsi lehet, hogy a nulla kély mértékben is — kisebb, mint az 10 értéktől csak kevéssé tér el. Kitűnt ugyan- ugyanolyan nagy, fémből való test vezeíc­is, hogy nyomás alkalmazása folytán a képessége. Így pl. oly ellenállásoknál, massza ellenállásértéke a nyomás alkal- amelyeknek eüenáilúselemét félvezetőre- 45 , mazása előtti ellenállásértékkel szemben teg, pl. szén alkotja, e i'élvezetőréteg vé­nagy mértékben csökken. geire a leírt eljárással előállított masszát [5 A fémporból és a folyékony kötőszerbőL vihetjük fel, hogy az ellenállás hozzá­álló keverékhez, amelyből a találmány vezető-huzaljaival jó kontaktust biztosít­szerint kiindulunk, különböző fémeket sunk. Emellett célszerűen úgy járunk el, 50 használhatónk. Jó eredményeket érünk ei hogy a fémporból ós a folyékony kötőszer­molibdén-,1 ezüst- vagy aluminiumporral, bői álló keveréket a félvezetőréteg mind­>0 különösen pedig ónporral. Kötőszer gya- két végére felfee^kendezzük, majd a fel­nánt célszerűen műgyantalakkot haszná- fecskendezett keveréket bizonyos fokig lünk. Ilyen lakk pl. alkoholban és benzó!- keményítjük és keményítős után hengerrel 5rí han oldott bakelitgyanta lehet. Ha az vagy hasonlóval a masszára nyomást ilyen lakkot környezeti hőmérsékleten gyakorolunk, úgy hogy az komprimálódik. 15 hosszabb ideig állni hagyjuk vagy rövi- Amíg a masszának a sűrítés előtt pl. né­debb ideig magasabb, pl. 160 C° hőméi'- hány száz ohmnyi ellen állásértéke volt, sékletnek tesszük ki, akkor a bakelit- ez az ,ellenállásértók a sűrítés után csak 60 gyanta az, oldószer egyidejű elpárolgása néhány ohm. A sűrítőfolyamatot oly vil­mellett polimerizáció folytán plasztikus lamos mérőműszerrel ellenőrizhetjük, 10 állapotból szilárd állapotba megy át. Ezt amely a mindenkori elleinállásértóket jelzi, a folyamatot nevezik általában „keményí- Mihelyt a műszer a kívánt ellenállásérté­íésnek". Alkalmazhatunk azonban olyan ket mutatja, a masszára gyakorolt nyo- 65 kötőszereket is, amelyeknél a keményítés mást megszüntetjük.

Next

/
Thumbnails
Contents