115781. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses menetirányjelző készülék

Megjelent 1937. évi február hó 1-én. MAGYAR KIKÁLYl ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115781. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — li. 13294. ALAPSZÁM. Elektromágneses menetirányjelző készülék. Bussenius Albert kereskedő Dresden. A bejelentés napja 1936. évi január hó 25-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1935. évi január hó 26-ika. A találmány elektromágnessel működ­tetett menetirányt jelző oly készülék, mely­nek működő helyzetében jelző karja leng. Az effajta menetirányjelző készülékeknek 5 az az előnyük, hogy az utcai forgalomban a fényjeleket leadó, vagy pedig helytálló karú menetiránymutatóknál könnyebben lehet észrevenni. Az eddig ismeretes menet­iránymutatóknak különféle hátrányaik 10 vannak. Ezeket a találmánnyal kiküszöböl­hetjük. . A találmány értelmében az új menet­irányjelző készüléknek szekrényében leng­hető jelzőkar, továbbá elektromágnes van 15 elrendezve, melynek mozgó horgonya vonó­rugó közbeiktatásával a jelzőkarnak a for­gás tengelyén túl meghosszabbított részébe kapaszkodik. Míg azonban az eddig ismere­tes lengő jelzőkarú mutatókészülékeknél a 20 lengőtag ingó mozgását az elektromágnes áramkörének a megszakításával érték el. a találmány értelmében a kar integetését a horgony és a jelzőkar közé iktatott vonó­rugóval létesítjük. A menetir ány mutató ke­íö szülék szerelése az ismert berendezésekhez képest lényegesen egyszerűbb, amennyiben a találmány értelmében a jelzőkart hajtó szerkezetével és csapágyazásával együtt oly tartószerelvényen rendeztük el, melyet a !0 jelzőkar szekrényéből a rajta lévő részek­kel együtt kivehetünk. Avégből, hogy javításokat végezhessünk, anélkül, hogy a jelzőkart a szekrényből ki kelljen szerelni, a jelzőkar tengelyét, cél­!5 szerűen. ?„ szekrényből kibillenthető csap­ágybakra erősítjük fel. A csapágybabot mű­ködő helyzetében a szekrénybe ágyazott rugó tartja, mely egyidejűleg tartó is, ha a csapágy bakot a szekrényből kibillentettük. A horgony és a jelzőkar közé iktatott kap- 40 csolással elérjük, hogy az elektromágnes működtetésekor a szekrényből csupán a jelzőkar lendül ki és a csapágybak hely­zetében marad. A találmánynak további előnye, hogy 45 oly szerveket alkalmaztunk, melyek az elektromágnes túlságos melegedését kizár­ják. Az eddigi menetiránymutató készü­lékeknél az elektromágnes tekercse hosz­szabb ideig való üzembentartáskor igen fel- 50 melegedhetett és végül kiéghetett. Ugyanez bekövetkezett akkor is, ha a jelzőkar bizo­nyos körülmények folytán a szekrényből nem tudott kimozdulni. Mindeme hát­rányokat a találmány értelmében úgy kü- 55 szöböljük ki, hogy az elektromágnes te­kercsét két, párhuzamosan kapcsolt, vastag és vékony huzalból álló résztekercsre oszt­juk fel, melyeket a horgony behúzására egyidejűleg az áramkörbe kapcsolhatunk, 60 és az egyik, a vasLag huzalból kialakított tekercsrész kikapcsolható. A különböző vastagságú huzalból alko­tott tekercsrészeket egyazon tengely mentén rendezzük el, mimellett a vastag huzalból 65 kialakított tekercs a mozgatható horgonyt fogadja be, míg a vékony huzalból képe­zett tekercs helytálló vasmagot zár körül. A két résztekercs közé billenő kapcsoló van közbeiktatva, melyet a horgony teljes be- 70 húzásakor átvált, mikor is a vastag huzalú tekercs az áramkörből kikapcsolódik és csupán a vékony huzalú tekercs tartja a mágneses vasmaggal a mozgó horgonyt mű-

Next

/
Thumbnails
Contents