115756. lajstromszámú szabadalom • Sűrítő közbenső hűtővel

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115756. SZÁM. XXI/c. OSZTÁLY. — R. 6962. ALAPSZÁM. ; Sűrítő közbenső hűtővel. Rheininetall-Borsig Aktiengresellschaft Werk Borsig Berlin-Tegel cég Berlinben, mint az A. Borsig- Maschliien­bau A.-G. berlin-teg-eli cég1 jogutódja. A bejelentés napja 1936. évi április hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi május hó25-ike. A találmány levegőhöz vagy más gáz­alakú közeghez való, két vagy több-fokoza­tos kompresszorra vonatkozik, amelynél az előző fokozatban sűrített közeg hűtésére 5 egy közbenső hűtő van elrendezve. Az eddigelé ismeretessé vált kompresszo­roknál a termelt közegnek közbenső hű­tése majdiiem kivétel nélkül egy külön hűtőszekrényben történt, amely csőnyalá-10 bot vetL fel, amelyen a hűtőközeg keresztül­áramlott vagy a csőnyalábot kívülről nyal­dosta és amely szekrény a henger mel­lett vagy e fölött volt elrendezve. Ismere­tesek olyan közbenső hűtők is, amelyeknek 15 szekrénye a gépállvány lábával egy önt­vényt alkot. Mindkét elrendezésű közbenső hűtőnél a hűtőfelületet főleg sima. henge­res csövek alkotják, mivel a csőnyalábnak csak aránylag igen erős méretezése inel-20 lett lehet a nyomás alatt álló közeg jó hűtését elérni. Ismeretes továbbá az a meg­oldás is, amely szerint a hűtőfelületet több kisebb méretű csőnyalábra osztjuk szét és ezeket közvetlenül a henger hűtőköpenyé-25 ben helyezzük el. A sűrített közegnek ele­gendő hűtése azonban az ilyfajta közbenső hűtőkkel lehetetlen, mivel a hűtőfelület túl kicsi. Az eddig ismeretes berendezések hátrá-30 nyait a találmány szerint azzal szüntetjük meg, hogy egy bordáscsöves hűtőt, amely­nek helyében magában véve ismert tömb­hűtőt is alkalmazhatunk, a kompresszor­henger mentén lévő nyomótérben helye-35 zünk el. A .bordáscsöves, illetve tömbhűtő nagy hűtőfelülete folytán a sűrített közeg­nek kívánt hűtését eredményezi, anélkül, hogy a nyomótérnek méreteit a rendes mé­reteknél nagyobbra kellene; vennünk. A csatolt rajz. a találmány szerinti, pél- 40 daképpen kétfokozatos álló kompresszor­nak egy kiviteli alakját egymásra merőle­gesen vett két függőleges metszetben tün­teti fel. A kiviteli példában a forgattyúházat (1) 45 a hengert (2), a dugattyút (3), a szívósze­lepet (4), a nyomószelepet (5), a henger hűtőterét (6), a szivóteret (7), a nyomó­teret (8), a bordáscsöves hűtőt (9), a be­vezető csőcsonkot (10) és a hűtőközeget el- 50 vezető csőcsonkot (11) szám jelzi. Az (1) forgattyúházzal ismert módon (2) henger áll összeköttetésben, amelyet a ((i) hűtőtér vesz körül. A (3) dugattyú szí­vólöketekor a közeg, pl. levegő a (7) szi- 55 vótéren és (4) szívószelepen keresztül a (2) hengerbe áramlik és a következő ijyo­mólöketre az (5) nyomószelepen keresz­tül a (8) nyomótérbe távozik. E (8) nyomó­térben (9) bordáscsöves hűtő foglal he- öq lyet, amely számos, ellipszis- vagy kör­keresztmetszetű vékony csőből áll, ame­lyeknek hősugárzó tányérjai vannak. A hűtővíz a csöveken áramlik keresztül. Be­vezetése a (10) csőcsonkon, elvezetése pe- 65 dig a .(11) csőcsonkon keresztül történik. E bordáscsöves hűtő, amelynek helyébe az automobilépítésben szokásos tömbhűtő is léphet, a legkisebb méretek mellett is a nyomás alatt álló közegnek jó hűtését 70 teszi lehetővé mindennemű irányváltozás nélkül, mimellett nincs szükség arra, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents