115743. lajstromszámú szabadalom • Gázizzófénylámpa

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115743. SZÁM. ll/tl. OSZTÁLY. H. 13370. ALAPSZÁM. Gázizzófénylámpa. Brügler Elemér r. t. főtisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1936. évi március hó £0-ika. A találmány gázizzófénylámpák különö­sen utcai gázizzófény-függőlámpák javítá­sára vonatkozik és ezeknek szerkezetét, to­vábbá gyújtását és oltását tökéletesíti. A 5 találmány szerinti javításoknak példaké­peni foganatosítási alakjait a mellékelt rajz kapcsán az alábbiakban részletesen ismer­tetjük. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 10 újítások foganatosítási alakjaival felszerelt utcai gázizzófényfüggőlámpákat tüntettünk fel. Az 1. ábra ilyen lámpa függőleges met­szete, a 15 2. ábra a lámpa figyelembe jövő részei­nek vázlatos felülnézete, a 3. ábra á lámpa sugárvetőjének részlet­rajza, a 1. ábra a bura megerősítési módjának 20 nagyobb léptékű részletrajza függőleges metszetben, az 5. ábra a gyújtó- és oltószerkezet rész­letrajza függőleges metszetben. A 6. ábra így másik megoldásnak az 1. 26 ábrához hasonló függőleges metszete, a 7. ábra pedig a 2. ábrához hasonló fe­lülnézete. A 8. ábra a gyújtó- és oltószerkezetnek az 5. ábrához képest módosított foganatosítási 30 alakja, függőleges metszetben. A lámpa (1) köpenye kívülről teljesen zárt és belőle csupán a levegő és gáz sza­bályozására való (2) csavarfejek, valamint az alább ismertetendő (7), illetőleg (7') 35 csőtoldatok végei nyúlnak M (2. és 7. ábra). A zárt és sima köpenynek (lámpatestnek) az az előnye, hogy a külső légáramlástól (széltől) független, állandóan nyugodt égést biztosít. A lámpának az ábrázolt fo­ganatosítási alakoknál lefelé égő (3) izzó­testei vannak melyek a 2. és 7. ábrán láthatóan több csoportban elrendezettek. A gáz a lángzőkhoz a (4) elosztódobozon át áramlik. Az egyes lángzócsoportokhoz az (5) keverőcsövek tartoznak (2. és 7. 45 ábra), melyek a találmány értelmében a (4) doboznak általuk bezárt sugarához részarányos elrendezésűek. Eddig az efajta gázizzófény lámpákhoz a gázt a különböző lángzócsoportokhoz 50 aszimmetriásan vezették, amennyiben az egyik 1 ángzócsoporthoz tartozó keverőcső a gázelosztó dobozba a középen torkolt be és a másik keverőcső vet a dobozhoz sugárirányban, az első keverőcsőhöz oldalt 55 eltoltan vezették. Ennek az volt a hátránya, hogy a két keverőcsőben az ellenállás kü­lönböző volt és így a lángzócsoportok nem égtek egyenlő fényerővel. A találmány sze­rinti szimmetriás elrendezéssel ezt a hát- 60 rányt elkerüljük az összes lángzócsopor­tok egyenlő fényerővel égnek és így a világítás egyenletesebbé válik. Az (5) keverőcsöveket az 1. és 2. ábrán látható megoldásnál közvetlenül a (6) csap- <55 telephez erősítjük, mely magában véve is­mert szerkezetű lehet. Az 1. és 2. ábra szerint a csaptelep az (1) lámpaköpenyen belül, a 6. és 7. ábra szerint pedig az alább még ismertetendő módon a lámpa- 70 köpenyen kívül van. Ebben az esetben! az (1) köpeny belsejében a (7, 7) cson­kokból és a (8) összekötő csődarabból álló csőrendszer van (7. ábra), mely egyúttal az (5, 5) keverőcsöveket is tartja. 75 Mindkét esetben a (6) csaptelepből a (9)

Next

/
Thumbnails
Contents