115736. lajstromszámú szabadalom • Beszédet megengedő gázálarc

Megjelent 1937. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^f SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115736. SZÁM. XVIJI/b. OSZTÁLY. — P. 8673. ALAPSZÁM. Beszédet megengedő gázálarc. Pinelli Vittorio gyáros Róma (Olaszország). A bejelentés napja 1936. évi február hó 11-ike. Ismeretes, hogy a használatos gázálarcok nem teszik lehetővé azt, hogy az azokat hordó egyének hangja bizonyos távolságon túl hallható legyen. Ez természetesen igen 5 hátrányos, ha az álarc hordozója hivatala, illetőleg munkája folytán beszélni vagy hangos parancsokat adni kénytelen, me­lyeket nagy távolságban is tisztán meg kell érteni. Ezenkívül a használatos gázálarcok 10 hordásakor a beszéd fárasztó is és ebből az álarc viselése alatt az ellenállás jelen­tékeny csökkenése származik. Az említett hátrányok kiküszöbölésére már számos olyan gázálarcot hoztak javas-15 latba, melyeket «fono-álarcok» néven is­mernek és melyeket két csoportra oszt­hatunk. Ezek egyikébe azok az álarcok tar­toznak, melyek a szájnak megfelelő vé­kony rezgő membránt tartalmaznak; ez 20 utóbbi fémből, papírból vagy a célnak meg­felelő módon, pl. bakelittel itatott szövet­ből lehet. Az ilyen szerkezetek a hang ,• erősítését megengedik ugyan, de a hang tisztaságának rovására, úgy hogy a szán-25 dékolt cél megvalósítására nem alkalma­sak. Az álarcok másik csoportját a mik­rofonos álarcok alkotják. A mikrofon az i arc tetszőleges pontján erősíthető meg és a célnak megfelelő hangszórót működtet 30 vagy a hangnak távbeszélő útján való át­vitelét engedi meg. Ez a szerkezet, melynek kétségen kívül előnyei vannak, bonyolult és költséges készülékek használatát téte­lezi fel, úgy hogy alkalmazási lehetőségiei 35 csak csekélyek. A találmány szerinti gázálarcok a hang­nak igen egyszerű eszközökkel történő át­vitelét teszik lehetővé és pedig a külső levegővel való közvetlen kapcsolat révén, de anélkül, hogy ezzel az álarc viselőjének 10 biztonsága veszélyeztetnék. Az új gázál­arcot az jellemzi, hogy a kilégző szelep a száj közvetlen szomszédságában van; a szájjal előnyösen csőtoldat révén áll össze­köttetésben, úgy hogy a hang közvetlenül 45 a kilégző szelepből, a beszédhang kilökése létesítette és a szelep nyitását végző leve­gővel együtt lép ki. Az erre való segéd­vezetéket előnyösein hangtölcsér alakjában szerkesztjük, melynek kibővített pereme 50 teljesen tömítve fekszik a száj köré. A szelep esetleg a tölcsér belsejében lehet. A szerkezetet még azzal is tökéletesíthet­jük és javíthatjuk, hogy a kilégző szelep elé olyan készüléket iktatunk, mely a sze- 55 lepből kilépő hanghullámokat erősíti. A szelep tetszőleges, pl. gomba- vagy süveg­alakú stb. lehet. A mellékelt rajz kapcsán a találmány­nak néhány példaképeni foganatosítási 60 alakját ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerinti gázálarc egyik példaképeni megoldásának részben metszett oldalnézete, gombaalakú szelep­pel. A 65 2. ábra olyan gázálarc részleges metszete, melynél a kilégző szelep süvegalakú. A 3. ábra távbeszéléshez alkalmas kilégző szerkezet metszete. A 4. ábra hosszmetszetben és elölnézetben 70 a találmány értelmében szerkesztett olyan kilégző szerkezetet szemléltet, mely a hasz­nálatos gázálarcok módjára működik. Az 1. ábrán látható foganatosítási alak­nál az álarc gumiból készült arcrészének 75 (1) toldalékába a hengeres (2) fémkar

Next

/
Thumbnails
Contents