115709. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és elsütőszerkezet vezérelt géppuskák működésének megindítására és beszüntetésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115109. SZÁM XlX/b. OSZTÁLY. — G. 7SOS. ALAT'SZÁM Eljárás és elsütó'szerkezet vezérelt géppuskák működésének megindítására és beszüntetésére. Gebaner Ferenc mérnök és „Danuvia" Ipari és Kereskedelmi lí. T. céj»- mindketten Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 18-ika A vezéreli vagy pilótagéppuskák oly lő­fegyverek, melyeknél csak a lövésre kész állapotba hozatal történik (a fegyver ré­széről) önműködően, inig a ravasz elese t-5 tentése a motorról, hajtott vezérlőszerke­zetnek, az úgynevezett színkrónizálornak, vagy triggermotornak a légcsavarszárnyak 'meghatározott helyzetében adott impulzu­saira következik be. A vezérelt géppuskák 10 egyik kellemetlen fogyatékossága, hogy a tüzelés beszüntetése után a csőben mindig marad egy éles töltény, mely az előző tü­zeléstől felhevült csőben a pilóta akarata ellenére elsülhet és szerencsétlensége!!; 15 okozhat. A találmány célja oly elsütő szerkezet létesítése, mely révén elkerülhető az. hogy vezérelt géppuskáknál a tüzel!és beszün­tetése után a csőben éles töltény maradjon 20 s mindez anélkül, hogy erre a pilótának bármi csekély figyelmei • kelljen fordí­tania. A találmány szerint evégből a tüzelés megindításához előszűr a vezérlőszerkeze-25 lel (szinkronizátort, triggermolort) kap­csoljuk be és csak utána szabadítjuk tel a závárzatot, hogy ez záródhasson, a tü­zelés beszüntetésekor pedig először a zá­várzatot rögzítjük nyitott állapotban és 30 csak ezután kapcsoljuk ki a vezérlőszer ke­ze lei. Ezt az eljárást magukban véve is­mert gépelemek változatos kombinációja utján igen sokféleképen valósíthatjuk meg. A mellékelt rajzok a találmány sze­rinti elsülőszerkezet két ilyen foganatosí- 35 tási alakját példaképen tüntetik feli. Az 1. ábra lűzszünetben. a 2. ábra pedig tüzelés közben ábrázolja a szerkezet első megoldását. Tűzszünetben a (b) zárórugóval terhelt 40 (a) závárzatot becsukódásában az (o) ten­gely körül ágyazott és (d) rugóval ter­helt kétkarú ;c) emeltyű gátolja meg, melynek (cl ) karma az a) závárzat (al) karmával kapcsolódik és nem engedi a 45-závárzatot a (b) rugó hatása alatt bezá­ródni. Ha az ;e) ravaszt a szokásos mó­don meghuzzuk, az az (f) tengely körül elfordul és (el) karma a (c) emeltyű (c2) orrát megemeli, miáltal a (c) emel- 50 lyű elfordul és a (cl) karom a závárzatot szabadon engedi. A találmány szerint mármost az (e) ravasz (g) csapja körül lengő (h) emel­tyűt alkalmazzuk, melynek (hl) tengely- 55-csapjában a szinkronizátorhoz vezető (i) kapesolórud kapaszkodik és amelyhez, ezenkívül a (h) emeltyű (g) és (hl) csapja közt a (h2) csap révén a pilótához vezető (k) vonórudat kötjük. A ravaszt 60-az (1) rugó állandóan a tűzszün .'tnek megfelelő állásában igyekszik tartani. Az (1) rugóerőt, valamint a (h2, g) és (h2, hl) karokat úgy lehet megszabni, hogy a (h2) ponlra vonatkoztatva a vezérlés be- 65 kapcsolásához (hl) pontban szükséges erő nyomatéka kisebb legyen, mint az (e) ra­vasz elforgatásához (g) pontbán szüksé-

Next

/
Thumbnails
Contents