115708. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyujtós lövedék

Megjelent 1937. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI B7EÓSÍ9 SZABADALMI LEÍRÁS 115708. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — F. 7619. ALAPSZÁM. Csapódó gyújtós lövedék. Magyar Fémlemezipar Részvénytársaság1 cég' Budapest. A bejelentés napja 1935. évi december hó 30-ika.' Csapódó gyújtós lövedékek gyujtószerke­zeteinél gondoskodni kell arról, hogy a gyujtószerkezetnek két egymáshoz viszo­nyítva elmozduló részének, az ütőszeget 5 és a csappantyút tartó testeknek kölcsönös elmozdulása, tehát az ütószegnek a gyu­tacsba való behatolása a feilcsapódás előtt ne következzék be. Erre a céllra az ütő­szeg és a csappantyú közé elreteszelő szer-10 kezetet (gyújtási biztosítékot) kell iktatni, mely a lövedék kilövése vagy (kézigráná­toknál) eldobása után a centrifugális erő és, illetőleg vagy a tehetetlenségi erők ha­tása vagy bármely más behatás alatt az 15 ütőszeg és a gyutacs közül eltáv-ozik. úgy hogy a lövedék felcsapódás után felrob­banhat. Fontos amellett az is, hogy a robbanás csak akkor következhessek be, amikor a 20 lövedék a kilövés vagy az eldobás helyétől annyira eltávolodott, hogy felrobbanása a legénységet ne veszélyeztethesse. Ilyen idő­előtti robbanás okozója pl. kézigránátoknál az lehet, hogy a rosszul eldobott gránát va-25 lamely, a dobási hely közelében levő szi­lárd tárgyba, pl. fatörzsbe ütközik. Ebből, ha a gránát felrobban, természetesen igen súlyos természetű balesetek származhat­nak. 30 Ezeknek elhárítására a találmány értel­mében a gyújtási biztosítékot késleltető szerkezettel hozzuk kapcsolatba, melyet a gyújtási biztosítékkal vagy annak valamely részével kapcsolódó, csavarvonalas vezeték 85 alkot. A gránát eldobása vagy kilövése után előtször is a csavarvonalas rész hal,ad a gránátból kifelé és a gyújtási biztosíték kioldása csak akkor következhetik be, ha a biztosítéknak a csavarvonalas vezetékkel kapcsolódó része és a csavarvonalas veze- 40 ték közötti kapcsolódás megszűnt. A csa­varvonallas vezeték hosszának megszabá­sával — a lövedék méretei által adott ha­tárok között — különböző mértékű késlel­tetést érhetünk el. 45 A mellékelt rajz a találmány szerinti lövedéknek példaképein foganalosítási alakját vázlatosan mutatja. A rajz a lövedéknek csak azokat a ré­szeit tünteti fel, melyek a találmány meg- 50 értéséhez szükségesek. A vázlatos ábrán az (1) test tartja a (2) ütőszeget, a (3) test pedig a (4) gyu­tacsot. A lövedék biztosított állapotában az (1) és (3) testeknek egymáshoz viszonyí- 55 tott elmozdulását magában véve ismert módon az (5) gyújtási biztosíték akadá­lyozza meg. Ez bármilyen ismert szer­kezetű lehet, a rajzon az (1) és (3) tes­tek között fekvő ütközőnek ábrázoltuk. Az 60 (5) gyújtási biztosítéknak valamely része, pl. a vele összekötött (6) rúd szabad vége a meredek menetű (7) csavarral kapcso­lódik, mely alsó végén a gyújtószerkezet valamely részére támaszkodik, míg felső 65 végét a (8) lövedéket elzáró (9) fedő szo­rítja le. Utóbbit a lövedék szállítási biz­tosítéka tartja helyzetében. A lövedék kilövése vagy eldobása után (melyet a szállítási biztosíték eltávolítása 70 előz meg), mivel akár a kilövés, akár az eldobás a lövedéket pergő mozgásba hozza, a (7) csavar forogni kezd, miközben' a (6) rud megfelelő vége a csavar menetei­ban vezetődik, míg a rúd másik végével 75

Next

/
Thumbnails
Contents