115688. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a bőr anyagcseréjét befolyásoló vitaminkészítmény termelésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 115688. SZÁM. IV LL !Í. OSZTÁLY. /'. 734'}'. ALAPSZAM. Eljárás a bőr anyagcseréjét befolyásoló vitaminkészítmény termelésére. I. G. Farbeniiidustrie Aktiengresellschaft cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1935. évi október hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi október hó 30-ika. Ismeretes, hogy különböző áHali szervek olyan vilaminszerű anyagól tartalmaznak, mély patkányok bőrbetegségeit megakadá­lyozná képes és egyszersmind az ember 5 bőrbetegségei! is gyógyítani tudjia. Ezt a most áltatában íH-viitamin -nak nevezett biológiai halóanyagot különösen a máj, és a vese tartalmazza bőségben. Minthogy e hatóanyag a sztírvekben nyilván inlracei-10 luláriE an van kötve és pl. kivonatol ás vagy kisaj tolás útján nem termelhető ki. azt pro­teofiti'kus erjesztiőkkei végzett digerálás ré­vén telték szabaddá. Ez az eljárás azonban a közben keletkező bomlási termékek tu-15 lajdoiiságai m'Latl különböző hátrányokat mulat és az elért termelési hánvart sem kielégítő. Azt l.ai:áltuk mármost, hogy a lx'ír ajayag­cseréjét befolyásoló hőrlényezőt májból és 20 veséből úgy kaphatjuk meg. hogy e szer­veket, célszerűen előzetes aprítás után. ma­gasabb hőfokon, előnyösen 100° fölött he­vítjük és az ekkor kapotl oldatot az oldha­tatlan részektől különválasztjuk, esetleg 25 besűrítjük és tovább tisztítjuk. A rendsze­rint nyomás ailalt végzett magasabbfokú hevítés a hatóanyagot nyílván felszabadítja és vízben-oldhatóvá teszi. A legtöbb szervi hatóanyag ismert hőfokérzékenységét te-30 leintve rendkívül meglepő, hogy a bőr té­nyező még többórai 100 -300°-os hevítéskor is teljesen stabil marad. A hevítés a H-vi­tamiin-l art alom tekintetében a kiindulási anyag teljes feltárását eredményezi, úgy-35 bogy a H-vitamin l ily módon csaknem kvantitativ mennyiségben tehetjük sza­baddá és termelhetjük ki. A friss szerveket mint ilyeneket, esetleg azonban víz és (vagy) szerves oldószereik hozzáadása mel­lett is kezelhetjük. Higílószerek, így víz és 40 vagy) szerves oldószerek. így acélon hoz­záadására akkor van szükség, ha száraz szervi anyagokból indulunk ki. A kiindu­lási anyag természete szerint ajánlatos le­het a reakcióelegyhez elektrolitokat, mint 45 pl. semleges vagy puffersókat, híg savakat vagy lúgokat adni. Az ilyen miinkamóddal kapható okiatokat szokásos tisztítóéi járá­soknak. pl. adszorbeáiásnak és kioldásnak, kiesapó és kivonatoló eljárásoknak stb. 50 vethetjük alá. Igen célszerűnek mutatkozott savanyú vagy lúgos közegben végzett mélyreható hidrolízis.. mert azt tapasztaltuk, hogy ez­által a H-vilamiin oldhatósága szerves oldó- 55 szerekben alap vetően, megváltoztatható, úgyhogy a H-vitamin a legtöbb szerves oldószerben oldhatóvá válik. Ez annál meg­lepőbb. mert ha pl. a lí-vitaminlarlalmú kiindulási anyagot proteolítikus erjesztők- 60 kel d-iger álljuk vagy vízzel nyomás, alaitt hevítjük, akkor az így vízben-oldhatóvá lelt H-vitamin szerves oldószerekben alig oldódik. A H-vitamin elkülönítésére a sav­vagy alkálihidrolizátumtól tehát az utóbbi 65 elegyet vízzel elegyíthető szerves oldósze­rek, mint pl. acélon vagy alkohol hozzá­adásával választjuk szét, vagy pedig vízzel nem elegyíthető folyadékok, így magasabb­rendű alkoholok, saveszterek, pl. ere lesz le- 70 rek vagy klóros szénhidrogének, pl. meti­léniklorid hozzáadásával kivonatoljuk. Az utóbbi eljáráshoz kiindulási aiuyág­ként akár olyan készítményeket alkalmaz-

Next

/
Thumbnails
Contents