115663. lajstromszámú szabadalom • Indukciós szabályozó

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 113663. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — G. 8110. ALAPSZÁM. Indukciós szabályozó. Ganz és Társa, villamossági, Gép-, Wagfgron- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja 1936. évi január hó 20-ika. Ismeretesek a feszültség szabályozására való indukciós szabályozók, melyek a fe­szültséget úgy szabályozzák, hogy egy lé­nyegében indukciós motorhoz h asonló szer-5 kezet gerjesztett (pl. forgó) részének teker­cselése a szabályozandó áramkörrel sorba, gerjesztő (pl. álló) részének tekercselése pedig a feszültségre van kapcsolva és a gerjesztett tekercselés a gerjesztő teker -to csielésheiz képest a középállásból jobbra vagy balra, a szabályozás mértékének meg­felelően viszonylag el van forgatva. Ebben a kivitelben mind többfázisú, mind egy­fázisú szabályozók ismeretesek, mely utób-15 biaknál a terhelési áram okozta feszült­ségesés kiküszöbölésére még egy rövidre­zárt tekercselést is alkalmaztak. Az ismert elrendezés, mely, mint em­lítve volt, indukciós molorszerkeZet, olcsó 20 egyfázisú szabályozók készítésére nem al­kalmas. minthogy az álló és forgó rész hornyaiba helyezendő tekercselés és általá­ban a szerkezet motorszerű költséges. 25 E hátrány a találmány szerint oly kép szüntethető meg, hogy mind az álló-, mind a forgórészi tekercselések normális teker­cselőgépen készülnek, és pedig vagy köz­vetlenül a megfelelő vasmagra gombo-30 lyítva, vagy pedig a vasmagokra utólag egyszerűen rátolva, ill. azokba behelyezve; mindkét esetben a tekercsnek tekercselő­gépen való elkészítése a megoldást jelen­tékenyen olcsóbbá teszi, 35 A találmány egyes példaképem meg­oldásai » mellékelt rajz -1—4L ábráin lát­hatók, melyeken (gl) és (g2) a ger­megoldása jesztő-, ill. feszültségtekercseket, (s) pe­dig a gerjesztett, ill. főáramú tekercset jelölik 40 Az 1. ábra szerinti megoldásban a (gl) és (g2) gerjesztő, valamint az (s) tekercs utólag tolható rá a vasmagokra, míg a 2. ábrán feltüntetett elrendezésnél mind a (gl) és (g2) tekercs, mind az (s) teker- 45 csel ás normális tekercselő géppel közvet­lenül a vasmagra gombolyítható. A 3. áb­rának megfelelő berendezésnél a (gl), (g2) tekercsek behelyezhetők. A forgórész (s) tekercsébe az (f) felülöttel elválasztott vas- 50 magrészek betolhatok. KseÜeg alkalmaz­ható a vasmagnak két oldalról való utó­lagos belemezelése is. Az ily olcsó kivitelű tekercselés abban az esetben alkalmazható, ha a vasmag és 55 tekercselés elrendezése olyan, hogy a Leker­esek menetei lényegében egymással pár­párhuzamos síkokban fekszenek,, illetve a mene t exnelkedésnek megfelelően (többnyire többrétegű) csavarvonalak s nem feküsz- 60 nek többméretű torz felületekben, mint pl. a hornyokba fektetett tekercselés általában. Ha a szerkezet megkívánja, természe­tesen lehetséges-,' hogy a normális csavar' vonalban gombolyított lekeresnek vala- 65 melyik részét a jobb elhelyezés céljából behelyezés után, jpl. az egész tekercsre alkalmazott, egyszerű nyomással utólag esetleg kigörMtik, ami azonban, költségek tekintetében természetesen nem' hasonlít- 70 ható össze a hornyokba helyezett teker­cseléssel. Hogy a tekercsek a vasmagba egyszerűen behelyezhetők vagy arra rágombolyíthatók

Next

/
Thumbnails
Contents