115658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd anyagoknak egyidejű őrlésére és szárítására és hozzávaló őrlőberendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115658. SZÁM. XVII/Í. OSZTÁLY. — C. 4730. ALAPSZÁM. Eljárás szilárd anyagoknak egyidejű őrlésére és szárítására és hozzávaló őrlőberendezés. N. V. Carbo-Union Industrie Maatscliappij cég Rotterdam, mint a Kohlenscheidungs-Gesellschaft m. b. H. berlini cég1 jog-utódja. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó29-ike. A találmány őrlő eljárás ós berendezés ömleszthető szilárd anyagok aprítására egyidejű szárítással, forró gázokkal való közvetlen érintkezés révén. ö Az ömleszthető anyagok aprítása oly malmokban, melyek az aprított anyag el­távolítását légárammal végzik, a malom terében a levegő olyan áramlási sebessé­gének betartását teszi szükségessé, mely 0 elég alhhoz, hogy a készen őrölt anyagot kiszállítsa, viszont a még nem eléggé ap­rított anyagot nem szállítja ki. Az ömlesz­tett anyagok szárításánál forró gázokkal való közvetlen érintkezés útján a fűtö-5 gázok hőmérsékletüknek megfelelően vi­szont csak aránylag kis vízmennyiséget vehetnek fel, úgyhogy rendesen nagy gáz­mennyiségek szükségesek. Az aprított anyag kiszállítására csak csekély gáz-3 mennyiség szükséges és így a helyes se­besség fenntartására a malomban csak kis keresztmetszetek szükségesek. Ha egy­idejűleg szárítunk is, akkor erre való te­kintettel a mai omkeresztmetszet eket e 1 gázmennyiségeknek megfelelően kellene növelni. Az ez elven szerkesztett malmok azonban nagy méreteik ellenére kis telje­sítményűek. Azonkívül rendesen nem kí­vánatos, hogy a kész anyagot nagymeny-i nyiségű gázhoz keverten kapjuk, mert a kész anyagnak a gázáramtól való elkülö­nítése annál nehezebb, mennél több gázt tartalmaz. A gázok csak egy részének ki­választása, illetőleg a keverék töményí­tése, jelentékeny nehézségeket okoz, mint­hogy a kész anyag' szárazsága és ezzel cse­kély fajsúlya folytán a gázban lebeg. E hátrányok kiküszöbölésére a talál­mány szerint- az aprítást oly malomberen­dezésben végezzük, melynek két vagy több őrlési fokozata van. A közvetlen fű­tést forró gázokkal hozzuk létre. A ma­lomberendezés leválasztói a következő őr­lési fokozat adagoló készülékei, amikor is minden őrlési fokozatba külön fűtőgáz- 45 áramot vezetünk és minden fokozatnak nedvességet tartalmazó fáradt gázait el­vezetjük. Több fokozatú őrlőberendezések, me­lyeknek leválasztói a következő őrlési fo- 50 kozat adagolókészülékei, magukban véve ismeretesek. Az ismert őrlőberendezések­ben izzó kokszot abban a forró állapotban őrlik, amelyben az a lepárlásból kikerül. Forró izzó koksz őrlésénél azonban lénye- 55 gesen mások a viszonyok, mint nedves anyag őrlésénél. Azonkívül az ismert be­rendezések a szállítógázoknak körfolya­matban való vezetésével dolgoztak, mely eljárás nedves anyag szárítására alkal- 60 matlan. Az új őrlőeljárással és berendezéssel a készre szárított és őrölt anyagot lényege­sen nagyobb töménységgel kapjuk és a fá­radt gázoknak nagy részét a külső leve- 65 gőbe vagy további használatra elvezet­hetjük anélkül, hogy őrlési anyagvesztc­séggel vagy az őrlési anyaggal való szeny­nyezéssel kellene számolni, mert már a durva nedvesség, különösen a felületi ned- 70

Next

/
Thumbnails
Contents