115654. lajstromszámú szabadalom • Szemléltető eszköz a számolás tanításához

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 115654. SZÁM. IX/g. OSZTÁLY. — JV. 3080. ALAPSZÁM •— —• •—. I . Szemléltető eszköz a számolás tanításához. vitéz Némethy Lajos állami tanító Kuiiágota. A bejelentés napja 1936. évi március hó 24-ike. A találmány eszköz a számolás szemlél­tető oktatására. E szemléltető eszközzel le­hetővé válik a számfogalmak, számjegyek, számsorok és alapműveletek könnyű, szem-5 léltető módon való tudatossá tétele mind az egyéni oktatásnál, minid az iskolai tö­megoktatásnál. A tanító munkáját lénye­gesen megkönnyíti és e munkában a ta­nuló maga is tevékenyen részt vehet. 0 A mellékelt rajzon példaképen a talál­mány egyik kiviteli alakja van feltüntetve: 1. ábra az eszköz elölnézete. 2. ábra az eszköz A—B metszete. 3. ábra az eszköz C -D metszete. j 4. ábra az eszközhöz tartozó egyik polc felülnézete, 5. ábra a polc metszete. 6. ábra a polcra helyezhető csúszó szán felülnézete, ) 7. ábra a csúszó szán metszete. 8. ábra az elosztó lapocskák távlati rajza az alapot képező polccal. 9. ábra az eszköz szemléltető darabjának, példaképen egy kockának a távlati rajza. 1 10. ábra az eszköz szemléltető darabjá­nak, példaképen egy rúdnak a távlati rajza. 11. ábra a polc a csúszó szánnal, vala­mint a szemléltető kockákkal. A találmány lényege az, hogy az eszköz 1 szemléltető kockái, melynek egyes lapjai különbözően színezettek, vagy számjeggyel ellátottak, nem egy állandó, hanem éppen ellenkezőleg egy megfelelően csoportosított helyzetben kerülnek a gyermek elé. Magá­nak a számjegynek szemléltetésével pedig a számfogalom és számjegy párhuzamba állítható. Az eddig nagy általánosságban használatos úgynevezett számoló-gép egy­ségei állandóan egymás mellé sorakoznak s így számfogalom, számkép, számösszetélel 40 a gyermek lelkében nem tudott kialakulni. Ugyancsak a számfogalmak, értékek tuda­tossá tételét célozza az egységből felépített rudak használata, melyek a tizes számrend­szer fogalmát, annak gyakorlati használ- 45 hatóságát a legtökéletesebben biztosítják. Lényege továbbá az eszköznek, hogy a ta­nító a takarólap mögött előre elrendez­heti, csoportosíthatja a szennléltető koc­kákat, rudakat s azokat szükség szerint 50 vagy egyszerre, vagy pedig részleteikben könnyen viheti a gyermek elé, vagy tün­tetheti el. így kiküszöböljük azt, hogy a gyermek előtt való elrendezés munkája elvonja annak figyelmét. 55 Az eszköz 1. ábra szerinti egyik kiviteli alakja egy állvány, mely egymás fölött víz­szintesen elhelyezett (a) polcokból áll. Ezen polcok a (b) függőleges állványosz­lopok közé kihúzhiatóan vagy rögzítve 60 vannak illesztve. A polcok azért kihúzha­tóak, hogy az eszközön mindig csak egyes számköröknek megfelelő számú polc le­gyen látható, a többi ne zavarja a tanulót. "Vagyis ahány tízesből álló számkörbein 65 mozgunk, annyi polc van az eszközön. A 4. ábra szerinti polcok sík lapok, melyek elülső és hátúlsó szélei kiemelkedő pe­remmel ellátottak, hogy a szemléltető (9. ábra) kockák és (10. ábra) rudak leesését 70 meggátolják, illetve a szükség szerint rá­helyezett (6. ábra) csúszó szánt vezessék. A 6. ábra szerinti csúszó szánnak szintén kiemelkedő pereme van. Alsó lapján két

Next

/
Thumbnails
Contents