115612. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő

Megjelent 1930. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADAITMI LEÍRÁS 115612. SZÁM. VII/C. OSZTÁLY. li. 13216. ALAPSZÁM. Sebességmérő. Originál Brulm Taxamcter- u. Kontrollapparate G. m. b. H. cég1 Berlin. A bejelentés napja 1935. évi november hó 5-ike. A találmány sebességmérő, főleg fordu­latszámmérő többször körülforduló muta­tóval, amelynek az. a lényege, bogy egyet­len skálája van, változó skálaszámjegyek-5 kel, amely bizonyos mutatóállás elérésekor át-, ill. visszakapcsolható. A szerkezetnek előnyösen több mutatója lehet, melyek kö­zül minden következő fordulatnál más és más válik láthatóvá. A számjegyek át-10 kapcsolását továbbá egy vagy több mu­lató végezheti. A találmány szerint a skála megfelelően elosztott nyílásokkal ellátott átlátszatlan tárcsából állhat, mely mögött egy második, különböző számjegycsopor-15 tokkal ellátott lárcsa forgatható. Célsze­rűen a skálalárcsa fölött az ú. n. leplezett mérési körzetben mutatószegmens rendez­hető el, mely mögött a mutató vagy mu­tatók elhaladnak. 20 A rajz a találmányt példaképen ábrá­zolja, és pedig az 1. ábra a találmány szerinti készülék elölnézete, a 2. ábra annak oldalnézete. 25 A rajzon (1) jelöli az osztóvonalakkal és az (la) nyílásokkal ellátott mutató­lapot, (2) pedig egy forgatható tárcsát, amely két csoportban a (0, 2, 4, 6, 8)„; áll. (10, 12, 14, 16, 18) számjegyekkel van SO ellátva. (3) mutatót jelöl, mely egy má­sodik (1) mulatót a rajta levő (5). nyúl­vány segélyével (6) rugó hatása ellenében magával lud vinni. A. (4) mutató a (71 könyökemelőt (8) peckénél fogva be tudja 15 állítani. Ez a (7) könyökemelő kényszer­kapcsolatban áll a (9) emelővel; ez utóbbi (9a) résébe kapaszkodik a (2) tárcsán rög­zített (10) pecek. A (10) peckel a (9) emelő végével (11) rugó köti össze. Amikor a (4) mutató a (7) könyökemelőt elmoz- 40 dílja, akkor a (9) emelő a (2) tárcsa (10) peckére hat és azt magával viszi. Eközben a (11) rugó egy kulininációs pon­tig megfeszül, amelyen túl a rugó a tár­csát önműködően tovább forgatja. A (2) tö­szám jegy tárcsán levő (12) kivágásba nyú­lik a (13) megakasztópecek, mely ezt a szám jegy tárcsát két szélső helyzetében, a. (11) rugóval együttműködve, íogvatartja. Ez elmozdulás folytán a számjegy tárcsa 60* annyira elfordul, hogy a (0, 2, 4, 6, 8) számjegycsoport helyén a (10, 12, 14, 16, 18) szám jegy csoport jelenik meg az (la) nyílásokban. Visszamozgásnál a mutató a (7) könyökemelő másik végén levő (8a) pe- *>» eekbe ütközik és ezáltal a (2) számjegy­lárcsát kezdeti helyzetébe téríti vissza. Az (1) skálatárcsa és a (3, 4) mutatók előtt van a (14) szegmens. Ez mutató szeg­mens, mely arra való, hogy az ú. n. lep- 60> lezett mérőkörzetet mutassa. (15) a mo­tor vagy eféle hajtotta tengely, mely a (3) mutatót forgatja. A találmány egyszerű módon lehetővé teszi, hogy az egy vagy több mutató a 65. skála megváltoztatása nélkül és anélkül, hogy a nézőnek különböző sebességeknél különböző skálákat kellene megfigyelnie, többször körülfordulhasson a skála fölött, amikor a nézőnek csak arra kell figyel- 7Q» iiie, hogy milyen számjegycsoportok jelen­nek meg. Ez rendkívül megkönnyíti a sebesség-, ill. fordulatszámok leolvasását. A megfigyelés módja nem más, mintha

Next

/
Thumbnails
Contents