115604. lajstromszámú szabadalom • Gördítő berendezés hasábalakú súlyos tárgyak (ládák, tartályok) továbbítására

Megjelent 1936. évi december Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI #£011 SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 11560á. SZÁM. V/f. OSZTÁLY­­G. 8118. ALAPSZÁM. Gördítő berendezés hasábalakú súlyos tárgyak (ládák, tartányok) továbbítására. Ganz és Társa, Villamossági, Gép-, Waggon- és Hajógyár Részvénytársaság, budapesti cég. A bejelentés napja 1936. évi január hó 21-ike. A lalálmány berendezés hasábalakú sú­lyos tárgyak, mint pl. megrakott ládák, megtöltött tartányok stb. kisebbfokú meg­emelésére, mely lényegileg több, pl. négy f) darab azonos, vagy jobb- és bal kivitelű, célszerűen a súly hatása alatt önzáródó helyzetbe jutó görgőből, ill. ennek a sú­lyos tárgy alsó sarokélére illesztendő fog­lalat ából áll. 10 A találmány szerinti berendezés egy példaképem megoldása a mellékeit raj­zok 1—3. ábráin, a berendezés egy to­vábbi célszerű tartozéka s annak a gör­gőkkel együttes használata pedig a 4—(5. 15 ábrákon látható. Az 1. és 2. ábrák szerint a négy da­rabból álló einelőkészlet egy-iegy darabja fő részeiben a (3) görgőből, az ezt ágyazó (2) hevederpárbóL valamiint a hasábalakú 20 test alsó sarokélére, illesztendő s a (2) hevederpár felfüggesztésére való (1) nye­reglemezekből van összeszerelve; emellett a (3) görgőt a (2) hevederpárban a (10) csap, a (2) hevederpárt pedig az (1) mye-25 regleimezekben a (9) csap tartja. Az (1) nyereglemezek felül, a (9) csap felett, a (8) lemezdarabbal, a súlyt felvevő felü­leteiknél és e felületekkel egy szintben pedig a (7) lemezdarabbal vannak he-30 gesztés útján egyetlen merev keretté egye­sítve. Ily összekötő rész, példaképen a (12) négyszögvas be-hegesztésével, a (2) hevederpárok között is van alkalmazva, ez utóbbi alkatrész azonban a hevederpár 85 hevederei közti köz biztosításán kívül fő­leg arra való, hogy a heveder párnak Ar ég­állásbeli (tovagördítésre, készen beforga­tott) helyzetét határolja s ehhez, képest a (7) lemezdarabbal együtt működő üt­közőként van alakítva. 40 Az í. és 2. ábra a most részletezett' szerkezetet mozgatható alkatrészeinek ab­ban a viszonylagos helyzetében tünteti fel, melyet az az emelendő tárgy felemelése után, tovagördítés előtt elfoglal. Haszná- 45 laton kívüli állapotban az 1. ábrabeli meg­oldású szerkezet görgője és hevederpárj.a a nyereg leni' ezekhoz képest balfelé. pl. az eredmény vonallal jelzett helyzetbe,, kileng­het. Használat alkalmával úgy járunk el, 50 hogy a (2) he veder párhoz a hevedereket is merevítő és összetartó 'behegeszitett szem se­gítségével erősített (4) csődarabba egy elő­készített vagy egyébként kéznél lévő és megfelelő rudat dugunk s vele a (3) gör- 55 gőt, melynek (1) nyergét előzetesen az emelendő tárgy egyik alsó sarokéiérc il­lesztettük, a tárgy alá nyomjuk. Emellett feltételezzük, hogy a tárgy alsó lapja s ama felszín között, melyen a görgők gördí- 60 tendők, kisebb köz van, mint amennyi a görgők ellenállás nélküli beforgatásához szükséges, úgyhogy a beforgatással a to­vábbítandó testet kissé már meg is emel­jük. A nyereg és a hevederpár célszerűen 65 úgy alakítandó, hogy megemelés után, mi­ként az 1. ábrán is látható, a görgő ten­gelyén át húzható függőleges a nyereg fel­fekvési felületén átadódó terhelő erő eredő­jéhez közelebb fekszik, mint a (9) csap ten- 70 gelyén átmenő függőleges (a görgő tenge­lyén át húzható függőleges lehetőség sze-

Next

/
Thumbnails
Contents